Visa allt om Finn Hansson Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 0 334 326 326 300 321 349 12 063 8 605
Övrig omsättning 0 0 26 7 0 0 5 200 353 185
Rörelseresultat (EBIT) -39 -50 42 100 146 173 188 -149 1 402 883
Resultat efter finansnetto -34 -201 8 803 249 454 325 551 408 2 207 1 005
Årets resultat -11 -201 8 299 433 884 643 765 704 2 489 647
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 25 25 10 139 9 932 10 229 10 639 10 702 8 417 5 951
Omsättningstillgångar 79 416 20 025 1 972 2 124 1 728 1 470 2 075 6 680 6 801
Tillgångar 104 441 20 050 12 111 12 056 11 957 12 109 12 777 15 097 12 752
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 85 96 19 648 11 520 11 258 10 673 10 190 10 425 10 522 8 032
Obeskattade reserver 0 0 0 0 306 952 1 422 1 794 2 202 3 000
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 7 7 470 338 211 80 351 714 430
Kortfristiga skulder 13 338 395 120 155 121 417 207 1 659 1 290
Skulder och eget kapital 104 441 20 050 12 111 12 056 11 957 12 109 12 777 15 097 12 752
Löner & utdelning (tkr)
2021-12 2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 155 1 931 1 808
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 56 961 933
Utdelning till aktieägare 0 0 19 350 172 170 300 160 1 000 800 0
Omsättning 0 0 360 333 326 300 326 549 12 416 8 790
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - - 0 0 0 0 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 2 011 1 721
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 501 566
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -39 -50 69 129 173 200 215 -121 1 833 1 081
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% 2,45% 0,00% 8,67% -6,54% -8,02% -97,11% 40,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 44,02% 2,25% 3,92% 2,92% 4,62% 3,37% 14,82% 7,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 2 642,51% 83,74% 145,09% 116,33% 174,45% 123,21% 18,54% 11,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,14% 56,41% 55,27%
Rörelsekapital/omsättning - - 5 877,25% 568,10% 603,99% 535,67% 328,04% 535,24% 41,62% 64,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,73% 21,77% 98,00% 95,12% 95,36% 95,47% 93,31% 92,54% 81,07% 80,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 607,69% 123,08% 5 069,62% 1 643,33% 1 370,32% 1 428,10% 352,52% 1 002,42% 384,69% 507,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!