Visa allt om Callisto Mobil Aktiebolag
Visa allt om Callisto Mobil Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 40 931 49 950 35 314 32 740 23 993 24 916 17 511 12 170 13 070 13 833
Övrig omsättning 223 14 29 - - 9 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 856 3 137 2 116 1 281 418 939 362 21 121 76
Resultat efter finansnetto 1 857 3 143 2 172 1 271 402 934 331 0 65 23
Årets resultat 1 074 2 446 1 685 727 207 510 247 33 44 13
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 336 335 215 105 142 199 240 210 186 186
Omsättningstillgångar 14 653 15 908 8 268 8 054 6 506 5 753 5 846 2 969 3 942 2 670
Tillgångar 14 989 16 243 8 483 8 159 6 648 5 953 6 087 3 179 4 128 2 856
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 460 4 786 3 140 1 655 1 127 1 120 611 364 331 288
Obeskattade reserver 1 142 670 670 670 343 233 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 647 919 866
Kortfristiga skulder 9 387 10 786 4 672 5 834 5 178 4 599 5 476 2 168 2 878 1 703
Skulder och eget kapital 14 989 16 243 8 483 8 159 6 648 5 953 6 087 3 179 4 128 2 856
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 1 016 1 026 991 934 851 817 769
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 2 965 2 820 1 773 1 549 1 340 930 924 973 1 206
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 955 813 798 632 592 474 462 543 710
Utdelning till aktieägare 0 1 400 800 200 200 200 0 0 0 0
Omsättning 41 154 49 964 35 343 32 740 23 993 24 925 17 511 12 170 13 070 13 833
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 9 8 8 8 7 5 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 721 5 550 4 414 4 093 2 999 3 559 3 502 2 028 2 178 2 306
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 474 449 478 471 414 426 478 380 399 448
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 961 3 255 2 177 1 318 475 991 419 65 168 114
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,06% 41,45% 7,86% 36,46% -3,70% 42,29% 43,89% -6,89% -5,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,41% 19,35% 26,08% 15,79% 6,36% 15,92% 6,08% 0,75% 3,08% 2,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,54% 6,29% 6,26% 3,93% 1,76% 3,80% 2,11% 0,20% 0,97% 0,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,10% 18,55% 22,72% 20,93% 23,07% 22,86% 23,82% 29,54% 28,70% 29,13%
Rörelsekapital/omsättning 12,87% 10,25% 10,18% 6,78% 5,53% 4,63% 2,11% 6,58% 8,14% 6,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,70% 32,68% 43,18% 26,69% 20,75% 21,70% 10,04% 11,45% 8,02% 10,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 145,28% 139,76% 160,06% 126,26% 104,58% 101,96% 89,26% 74,91% 95,48% 94,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...