Visa allt om Frigiva Gård Aktiebolag
Visa allt om Frigiva Gård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 9 375 9 133 9 102 8 985 8 579 8 641 8 176 7 164 7 885 6 373
Övrig omsättning 358 354 313 32 50 25 50 400 - 26
Rörelseresultat (EBIT) 835 204 610 466 258 996 691 389 693 627
Resultat efter finansnetto 750 111 451 524 498 909 576 238 471 397
Årets resultat 458 135 279 378 381 385 148 81 82 15
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 663 11 183 10 815 10 456 8 599 6 854 6 068 6 236 5 321 5 928
Omsättningstillgångar 3 455 3 224 3 723 2 934 3 164 3 752 3 179 3 828 3 095 2 448
Tillgångar 14 118 14 407 14 538 13 390 11 762 10 605 9 247 10 064 8 417 8 376
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 463 3 005 2 870 2 591 2 213 1 833 1 448 1 300 1 219 1 137
Obeskattade reserver 3 327 3 161 3 207 3 108 3 026 2 926 2 534 2 160 2 038 1 679
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 482 6 344 6 833 6 107 4 488 4 125 3 798 4 506 3 707 4 424
Kortfristiga skulder 1 845 1 897 1 627 1 585 2 035 1 722 1 467 2 098 1 452 1 135
Skulder och eget kapital 14 118 14 407 14 538 13 390 11 762 10 605 9 247 10 064 8 417 8 376
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 289 650 367 396 585 254 216 240 189
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 200 - - - -
Löner till övriga anställda 1 624 1 469 1 366 1 412 1 068 1 035 974 931 916 781
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 665 602 702 593 471 527 396 417 442 347
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 733 9 487 9 415 9 017 8 629 8 666 8 226 7 564 7 885 6 399
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 7 8 7 7 7 6 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 563 1 305 1 138 1 284 1 226 1 234 1 363 1 023 1 126 1 062
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 366 322 342 340 277 307 273 225 230 220
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 301 1 727 1 821 1 390 1 138 1 726 1 596 1 228 1 504 1 497
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,65% 0,34% 1,30% 4,73% -0,72% 5,69% 14,13% -9,14% 23,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,15% 2,04% 4,51% 5,17% 5,52% 9,84% 7,63% 4,04% 8,45% 7,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,26% 3,22% 7,20% 7,70% 7,56% 12,08% 8,64% 5,68% 9,02% 10,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,75% 66,45% 69,72% 65,88% 64,77% 68,38% 66,03% 63,14% 65,81% 68,05%
Rörelsekapital/omsättning 17,17% 14,53% 23,03% 15,01% 13,16% 23,49% 20,94% 24,15% 20,84% 20,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,91% 37,97% 36,95% 36,46% 37,78% 37,62% 35,86% 28,37% 31,92% 28,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 68,78% 69,74% 97,79% 48,64% 54,40% 83,28% 43,90% 55,05% 76,52% 63,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...