Visa allt om Dala Bygg& Asfalt AB
Visa allt om Dala Bygg& Asfalt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 137 220 137 395 494 2 501 3 641 4 650 3 550 3 000
Övrig omsättning - - - 23 3 - - 4 - 15
Rörelseresultat (EBIT) -284 -224 -370 -340 -433 210 -98 756 91 224
Resultat efter finansnetto -284 -223 -466 -331 -426 517 200 756 84 215
Årets resultat -284 -223 -21 4 -372 366 626 302 714 181
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 176 271 394 531 699 754 2 026 2 199 1 424 1 482
Omsättningstillgångar 127 331 416 1 123 1 396 1 541 1 035 1 001 1 373 244
Tillgångar 303 602 810 1 653 2 095 2 295 3 061 3 200 2 797 1 726
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 298 582 805 826 822 1 274 1 609 1 383 1 581 1 017
Obeskattade reserver 0 0 0 446 784 861 746 802 466 185
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 20 5 381 489 160 708 1 015 750 524
Skulder och eget kapital 303 602 810 1 653 2 095 2 295 3 061 3 200 2 797 1 726
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 325 900 995 936 640
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 377 1 095 1 204 1 119 949
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 94 475 833 841 793 683
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 180 700 400 500 150
Omsättning 137 220 137 418 497 2 501 3 641 4 654 3 550 3 015
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 3 6 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 834 607 775 710 600
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 408 479 510 574 457
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -188 -101 -234 -171 -264 381 76 841 149 290
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -37,73% 60,58% -65,32% -20,04% -80,25% -31,31% -21,70% 30,99% 18,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -93,73% -37,04% -45,31% -20,02% -5,97% 22,53% 6,60% 23,62% 3,25% 13,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -207,30% -101,36% -267,88% -83,80% -25,30% 20,67% 5,55% 16,26% 2,56% 7,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 11,68% 100,00% 38,69% 27,85% 77,73% 98,96% 100,00% 100,00% 100,00% 99,67%
Rörelsekapital/omsättning 89,05% 141,36% 300,00% 187,85% 183,60% 55,22% 8,98% -0,30% 17,55% -9,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,35% 96,68% 99,38% 71,02% 66,82% 83,16% 70,53% 61,69% 68,52% 66,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 540,00% 1 655,00% 8 320,00% 294,75% 285,48% 963,12% 146,19% 98,62% 183,07% 46,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...