Visa allt om Tele-Radio i Lysekil AB
Visa allt om Tele-Radio i Lysekil AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 225 503 198 420 174 456 153 822 139 088 130 462 109 118 88 336 107 897 106 016
Övrig omsättning 2 508 1 905 1 773 2 678 3 255 2 444 1 432 2 288 2 612 515
Rörelseresultat (EBIT) 33 760 30 572 31 257 23 866 17 093 22 801 8 354 -4 760 12 203 10 698
Resultat efter finansnetto 33 374 30 112 30 727 23 197 16 274 22 251 7 699 -5 151 12 463 9 987
Årets resultat 25 802 24 930 25 281 15 259 5 543 13 027 2 596 -5 370 6 633 5 891
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 177 16 122 15 964 15 526 15 619 2 838 4 652 6 292 6 092 4 810
Omsättningstillgångar 126 304 106 944 92 629 79 968 74 201 78 885 57 019 57 783 58 046 56 179
Tillgångar 146 480 123 066 108 592 95 494 89 819 81 722 61 671 64 074 64 139 60 990
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 92 415 65 445 55 538 42 180 30 727 34 150 22 965 25 513 33 003 28 072
Minoritetsintressen 6 279 6 324 7 088 5 472 4 678 9 763 5 400 4 470 4 085 2 683
Avsättningar (tkr) 641 1 077 1 058 698 975 379 1 665 1 775 1 925 2 281
Långfristiga skulder 9 299 13 999 7 563 13 313 10 562 4 813 5 500 7 700 6 128 4 000
Kortfristiga skulder 37 847 36 223 37 346 33 831 42 877 32 618 26 141 24 615 18 998 23 954
Skulder och eget kapital 146 480 123 066 108 592 95 494 89 819 81 722 61 671 64 074 64 139 60 990
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 12 345 11 683 11 464 10 078 9 483 8 210 7 666 7 761 6 070 2 790
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 45 611 41 643 35 412 31 106 26 972 24 516 20 972 20 389 19 072 18 539
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 588 14 547 12 635 12 011 10 605 10 862 8 881 9 443 8 172 8 073
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 228 011 200 325 176 229 156 500 142 343 132 906 110 550 90 624 110 509 106 531
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 195 165 155 140 142 132 111 88 81 73
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 156 1 203 1 126 1 099 979 988 983 1 004 1 332 1 452
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 393 417 392 395 342 338 359 460 444 424
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 36 766 33 349 33 759 26 180 19 213 24 320 9 975 -2 758 14 058 12 272
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,65% 13,74% 13,41% 10,59% 6,61% 19,56% 23,53% -18,13% 1,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,09% 24,87% 28,87% 25,06% 19,31% 28,06% 13,55% -7,23% 21,06% 17,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,00% 15,43% 17,97% 15,56% 12,47% 17,58% 7,66% -5,25% 12,52% 10,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,70% 79,25% 78,67% 75,12% 79,58% 76,69% 73,52% 70,03% 68,05% 62,00%
Rörelsekapital/omsättning 39,23% 35,64% 31,69% 29,99% 22,52% 35,46% 28,30% 37,55% 36,19% 30,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,09% 53,18% 51,14% 44,17% 34,21% 41,79% 37,24% 39,82% 51,46% 46,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 231,10% 166,96% 133,97% 138,13% 88,49% 117,30% 128,84% 124,79% 142,18% 124,15%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 091 105 590 18 527 83 720 75 214 77 241 60 029 45 336 72 680 75 581
Övrig omsättning 112 325 - 79 270 51 850 47 110 473 2 142 300
Rörelseresultat (EBIT) -3 125 -6 682 1 051 -2 335 -334 1 144 -7 459 -11 901 2 383 3 432
Resultat efter finansnetto 13 641 10 041 17 371 4 222 3 464 3 732 -5 576 -10 703 10 324 3 702
Årets resultat 12 626 15 826 16 317 4 915 1 334 4 346 -3 797 -2 233 9 261 2 975
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 572 36 179 24 803 24 284 23 967 4 467 4 884 6 217 7 718 5 970
Omsättningstillgångar 82 435 65 981 58 502 50 550 54 092 45 615 36 618 37 941 40 485 40 108
Tillgångar 126 007 102 161 83 305 74 834 78 060 50 081 41 502 44 158 48 203 46 077
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 60 904 48 278 32 452 31 135 24 598 24 631 19 053 22 871 24 156 16 897
Obeskattade reserver 620 0 0 0 0 0 0 358 8 025 7 668
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 299 13 999 7 563 13 313 10 563 4 813 5 500 7 700 6 365 4 000
Kortfristiga skulder 55 184 39 884 43 291 30 386 42 899 20 637 16 949 13 229 9 657 17 512
Skulder och eget kapital 126 007 102 161 83 305 74 834 78 060 50 081 41 502 44 158 48 203 46 077
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 2 056 211 2 281 2 277 1 945 1 751 1 737 1 585 1 289 732
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 13 390 12 790 12 440 12 470 10 517 10 117 9 590 10 656 10 288 10 322
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 987 6 532 6 063 6 488 5 608 5 152 5 195 5 615 5 185 5 398
Utdelning till aktieägare 0 0 0 15 000 2 200 5 200 2 600 0 1 300 2 002
Omsättning 113 416 105 590 97 797 83 771 76 064 77 288 60 139 45 809 74 822 75 881
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 31 32 31 31 27 27 28 32 33
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 35 3 406 579 2 701 2 426 2 861 2 223 1 619 2 271 2 290
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 810 749 738 747 650 709 669 716 610 552
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 106 -6 024 1 420 -1 783 322 2 088 -6 281 -10 505 3 710 4 660
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -98,97% 469,92% -77,87% 11,31% -2,62% 28,67% 32,41% -37,62% -3,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,62% 10,97% 22,17% 7,17% 5,65% 8,67% -12,22% -23,40% 23,15% 9,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1 341,70% 10,62% 99,69% 6,41% 5,87% 5,62% -8,45% -22,79% 15,35% 5,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -5 140,60% 46,78% -160,77% 46,89% 51,65% 48,11% 45,98% 46,13% 48,38% 47,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 497,80% 24,72% 82,10% 24,09% 14,88% 32,34% 32,77% 54,51% 42,42% 29,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,72% 47,26% 38,96% 41,61% 31,51% 49,18% 45,91% 52,39% 62,10% 48,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 86,54% 85,50% 61,99% 81,92% 55,23% 102,30% 123,74% 130,20% 191,16% 96,04%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...