Visa allt om Sturnus Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 7 907 8 261 7 708 11 618 9 148 9 971 8 740 8 737 7 560 7 443
Övrig omsättning 261 59 35 0 58 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 808 765 856 1 503 816 696 776 725 561 754
Resultat efter finansnetto 789 744 856 1 503 814 713 777 726 562 754
Årets resultat 195 430 661 1 160 622 1 119 438 407 289 395
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 78 73 226 301 20 26 35 47 45 60
Omsättningstillgångar 3 991 3 375 2 643 3 245 3 182 3 229 3 710 3 522 2 754 3 100
Tillgångar 4 069 3 447 2 869 3 545 3 201 3 255 3 745 3 568 2 799 3 160
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 135 1 270 1 439 1 578 1 418 1 496 1 377 1 239 1 033 944
Obeskattade reserver 278 190 0 0 0 0 740 540 350 200
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 108 325 0 22 74 36 95 76 103 43
Kortfristiga skulder 2 548 1 662 1 429 1 946 1 709 1 724 1 533 1 714 1 313 1 973
Skulder och eget kapital 4 069 3 447 2 869 3 545 3 201 3 255 3 745 3 568 2 799 3 160
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 - 495
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 2 998 2 915 2 772 2 560 1 993
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 127 993 994 900 901
Utdelning till aktieägare 0 330 1 199 800 1 000 700 1 000 300 200 200
Omsättning 8 168 8 320 7 743 11 618 9 206 9 971 8 740 8 737 7 560 7 443
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 988 1 033 964 1 452 1 144 1 246 1 093 1 092 945 827
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 418 357 410 457 485 528 500 486 445 388
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 855 811 931 1 537 823 705 788 741 576 774
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,29% 7,17% -33,65% 27,00% -8,25% 14,08% 0,03% 15,57% 1,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,91% 22,19% 29,84% 42,40% 25,49% 21,87% 20,75% 20,35% 20,04% 23,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,24% 9,26% 11,11% 12,94% 8,92% 7,14% 8,89% 8,31% 7,42% 10,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,07% 59,31% 61,83% 54,06% 56,68% 57,09% 59,02% 59,92% 60,28% 65,78%
Rörelsekapital/omsättning 18,25% 20,74% 15,75% 11,18% 16,10% 15,09% 24,91% 20,69% 19,06% 15,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,22% 41,14% 50,16% 44,51% 44,30% 45,96% 52,18% 46,53% 46,12% 34,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 156,04% 202,17% 183,90% 165,98% 185,31% 186,43% 241,03% 204,61% 208,61% 130,71%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!