Visa allt om Hernan Vega AB
Visa allt om Hernan Vega AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 758 3 226 2 095 2 539 4 344 4 363 1 940 1 992 2 046 2 149
Övrig omsättning 210 301 49 - 139 74 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -20 32 -84 -82 30 90 -64 -28 1 46
Resultat efter finansnetto -256 6 -120 -130 1 80 -65 -27 3 45
Årets resultat -256 6 -120 -98 -6 48 -65 -27 -2 36
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 586 763 356 456 573 612 45 61 68 71
Omsättningstillgångar 414 615 498 419 393 484 132 114 240 329
Tillgångar 1 000 1 378 854 875 966 1 096 177 175 308 401
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -161 95 89 69 117 124 26 91 118 125
Obeskattade reserver 0 0 0 0 32 32 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 673 834 507 448 358 165 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 487 449 258 357 459 776 151 84 190 276
Skulder och eget kapital 1 000 1 378 854 875 966 1 096 177 175 308 401
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 496 125 160 160 195
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 949 780 320 505 1 235 519 319 271 270 284
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 398 326 172 233 450 315 262 257 275 284
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Omsättning 3 968 3 527 2 144 2 539 4 483 4 437 1 940 1 992 2 046 2 149
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 2 2 6 7 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 940 807 1 048 1 270 724 623 647 664 682 716
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 356 282 258 378 292 214 220 205 220 240
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 191 172 33 35 156 157 -48 -10 21 66
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,49% 53,99% -17,49% -41,55% -0,44% 124,90% -2,61% -2,64% -4,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,00% 2,32% -9,84% -9,37% 3,11% 8,21% -36,16% -15,43% 0,97% 11,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,53% 0,99% -4,01% -3,23% 0,69% 2,06% -3,30% -1,36% 0,15% 2,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,54% 61,16% 59,24% 59,98% 66,09% 63,51% 64,02% 61,70% 62,66% 65,84%
Rörelsekapital/omsättning -1,94% 5,15% 11,46% 2,44% -1,52% -6,69% -0,98% 1,51% 2,44% 2,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -16,10% 6,89% 10,42% 7,89% 14,55% 13,47% 14,69% 52,00% 38,31% 31,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 28,95% 90,42% 143,41% 66,67% 46,84% 41,49% 41,06% 57,14% 88,42% 94,20%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...