Visa allt om E & S Dental Aktiebolag
Visa allt om E & S Dental Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 879 4 497 5 019 4 475 1 289 1 268 1 088 1 103 1 052 1 317
Övrig omsättning - - 49 386 - 89 29 - - 21
Rörelseresultat (EBIT) 916 715 826 931 -94 353 94 24 64 198
Resultat efter finansnetto 928 725 828 932 -90 358 95 26 75 198
Årets resultat 711 562 478 542 97 127 106 91 72 67
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 566 647 525 706 533 847 476 404 586 765
Omsättningstillgångar 3 055 2 383 2 280 1 421 470 464 612 766 696 585
Tillgångar 3 622 3 030 2 805 2 128 1 004 1 311 1 087 1 170 1 282 1 350
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 534 1 978 1 572 1 245 846 892 894 915 944 963
Obeskattade reserver 497 497 497 286 51 295 97 146 246 273
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 591 555 735 597 107 124 98 109 93 113
Skulder och eget kapital 3 622 3 030 2 805 2 128 1 004 1 311 1 087 1 170 1 282 1 350
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 312 312 312 312 319
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 443 1 650 1 282 508 59 13 16 7 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 394 438 377 145 126 122 124 126 122
Utdelning till aktieägare 160 156 156 150 143 143 128 27 120 92
Omsättning 4 879 4 497 5 068 4 861 1 289 1 357 1 117 1 103 1 052 1 338
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 5 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 813 750 837 895 645 1 268 1 088 1 103 1 052 1 317
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 350 303 349 343 334 514 454 457 452 446
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 138 1 021 1 094 1 181 220 400 257 206 249 388
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,49% -10,40% 12,16% 247,17% 1,66% 16,54% -1,36% 4,85% -20,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,62% 23,93% 29,55% 43,80% -8,96% 27,31% 8,74% 2,22% 5,85% 14,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,02% 16,12% 16,52% 20,83% -6,98% 28,23% 8,73% 2,36% 7,13% 15,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 93,57% 95,72% 91,31% 83,55% 87,38% 77,85% 78,24% 83,17% 75,09%
Rörelsekapital/omsättning 50,50% 40,65% 30,78% 18,41% 28,16% 26,81% 47,24% 59,56% 57,32% 35,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,66% 78,07% 69,86% 68,99% 88,01% 84,62% 88,82% 87,40% 87,45% 85,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 505,92% 417,66% 300,68% 229,65% 427,10% 361,29% 616,33% 695,41% 731,18% 507,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...