Visa allt om Klintberg Consulting AB
Visa allt om Klintberg Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 109 2 950 2 249 1 754 1 494 1 675 1 358 1 257 1 208 1 347
Övrig omsättning 221 225 200 169 169 99 - 10 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 081 707 494 332 392 541 491 541 391 274
Resultat efter finansnetto 996 508 364 160 113 300 406 127 65 98
Årets resultat 774 393 281 116 153 218 224 81 46 70
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 562 6 755 6 991 6 633 6 811 6 918 6 934 7 056 7 090 7 208
Omsättningstillgångar 1 515 681 441 203 310 218 232 297 202 225
Tillgångar 8 077 7 436 7 432 6 836 7 121 7 137 7 166 7 352 7 292 7 434
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 346 872 730 709 853 700 482 257 177 481
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 65 80 0 161 450
Långfristiga skulder 5 586 5 715 5 900 5 475 5 505 5 664 6 069 6 392 6 268 6 060
Kortfristiga skulder 1 145 849 802 653 764 608 435 703 686 444
Skulder och eget kapital 8 077 7 436 7 432 6 836 7 121 7 137 7 166 7 352 7 292 7 434
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 67 67 0 64 90 41
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 791 1 270 962 705 403 331 165 0 0 207
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 547 356 256 244 169 140 127 28 59 140
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 330 3 175 2 449 1 923 1 663 1 774 1 358 1 267 1 208 1 347
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 5 5 3 3 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 587 590 450 585 498 558 453 629 604 674
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 310 312 254 289 169 169 111 68 91 216
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 340 960 642 480 540 684 621 669 524 349
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 39,29% 31,17% 28,22% 17,40% -10,81% 23,34% 8,04% 4,06% -10,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,59% 9,78% 6,84% 4,97% 5,81% 7,80% 6,89% 7,52% 5,43% 3,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,72% 24,64% 22,59% 19,38% 27,71% 33,25% 36,38% 43,99% 32,78% 20,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,66%
Rörelsekapital/omsättning 9,00% -5,69% -16,05% -25,66% -30,39% -23,28% -14,95% -32,30% -40,07% -16,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,66% 11,73% 9,82% 10,37% 11,98% 10,84% 7,75% 3,50% 2,43% 6,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,31% 80,21% 54,99% 31,09% 40,58% 35,86% 53,33% 42,25% 29,45% 50,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...