Visa allt om YLW Aktiebolag
Visa allt om YLW Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 216 386 467 791 727 593 300 389 618 502
Övrig omsättning 22 20 20 16 1 17 18 16 18 -
Rörelseresultat (EBIT) 45 42 59 276 270 152 38 43 131 78
Resultat efter finansnetto 53 193 78 297 280 132 44 45 128 100
Årets resultat 47 132 79 170 170 74 35 22 68 53
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 30 42 135 68 84 99 12 9 14
Omsättningstillgångar 1 149 1 241 1 263 1 314 1 193 882 801 846 796 704
Tillgångar 1 167 1 271 1 305 1 450 1 262 965 900 859 805 718
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 840 893 910 981 910 740 678 643 621 553
Obeskattade reserver 279 286 260 284 219 171 142 146 134 104
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 13 36 16 11
Kortfristiga skulder 50 92 134 184 132 54 67 33 34 50
Skulder och eget kapital 1 167 1 271 1 305 1 450 1 262 965 900 859 805 718
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 90 72 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 2 10 10 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 600 100 150 150 100 100 0 0 0 0
Omsättning 238 406 487 807 728 610 318 405 636 502
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 386 467 791 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 16 103 86 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 57 54 72 289 285 168 46 46 136 93
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -44,04% -17,34% -40,96% 8,80% 22,60% 97,67% -22,88% -37,06% 23,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,63% 15,42% 6,28% 20,83% 22,42% 16,48% 6,00% 5,82% 16,40% 14,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,00% 50,78% 17,56% 38,18% 38,93% 26,81% 18,00% 12,85% 21,36% 20,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,98% 48,96% 60,39% 63,97% 55,71% 48,23% 53,33% 35,99% 42,23% 37,65%
Rörelsekapital/omsättning 508,80% 297,67% 241,76% 142,86% 145,94% 139,63% 244,67% 209,00% 123,30% 130,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,63% 87,81% 85,27% 82,09% 84,90% 89,74% 86,96% 87,09% 89,13% 87,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 298,00% 1 348,91% 942,54% 714,13% 899,24% 1 622,22% 1 183,58% 2 539,39% 2 317,65% 1 392,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...