Visa allt om WAHLBECK ART PRODUCTION Aktiebolag
Visa allt om WAHLBECK ART PRODUCTION Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 918 1 484 1 268 1 335 1 151 1 371 1 891 1 831 1 364 1 507
Övrig omsättning - - - 71 2 - 31 45 65 28
Rörelseresultat (EBIT) 33 95 160 70 -23 281 199 -171 59 146
Resultat efter finansnetto 24 76 142 34 -36 275 205 -177 53 143
Årets resultat 14 58 83 23 48 151 132 -117 27 75
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 233 319 330 424 478 231 219 174 208 190
Omsättningstillgångar 586 654 693 572 746 877 777 427 376 447
Tillgångar 819 973 1 024 996 1 224 1 108 996 601 585 637
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 299 285 227 144 269 320 170 38 155 216
Obeskattade reserver 56 50 50 15 15 116 51 0 60 48
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 100 44 84 0 0 0
Kortfristiga skulder 464 639 747 837 840 628 691 563 370 373
Skulder och eget kapital 819 973 1 024 996 1 224 1 108 996 601 585 637
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 60 220 233 212 365 241 350 350 250 165
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 55 123 253 126 18
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 19 93 96 92 141 82 151 194 117 55
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 100 0 0 0 89
Omsättning 918 1 484 1 268 1 406 1 153 1 371 1 922 1 876 1 429 1 535
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 918 1 484 1 268 1 335 1 151 686 946 916 682 1 507
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 101 313 328 304 506 189 312 429 263 291
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 119 181 254 164 63 301 234 -136 110 201
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -38,14% 17,03% -5,02% 15,99% -16,05% -27,50% 3,28% 34,24% -9,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,64% 10,28% 15,82% 7,03% -1,06% 26,26% 21,59% -28,45% 10,26% 22,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,14% 6,74% 12,78% 5,24% -1,13% 21,23% 11,37% -9,34% 4,40% 9,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,06% 85,98% 86,67% 85,62% 97,65% 97,45% 94,18% 89,84% 95,23% 90,84%
Rörelsekapital/omsättning 13,29% 1,01% -4,26% -19,85% -8,17% 18,16% 4,55% -7,43% 0,44% 4,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,84% 33,30% 25,98% 15,57% 22,88% 36,60% 20,84% 6,32% 33,88% 39,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 108,84% 89,20% 90,50% 66,43% 86,43% 136,46% 112,45% 75,84% 101,62% 119,84%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...