Visa allt om Åkab System AB
Visa allt om Åkab System AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 10 966 10 613 15 038 13 587 27 428 11 095 14 746 10 817 10 540 14 480
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 111 -394 -172 306 148 9 908 -765 40 382
Resultat efter finansnetto 106 -398 -189 292 142 2 878 -760 29 392
Årets resultat 90 22 -109 158 93 2 672 -413 172 270
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 049 1 096 1 097 1 140 1 119 1 020 1 533 1 528 1 630 1 745
Omsättningstillgångar 6 086 4 890 4 430 7 040 5 522 4 496 5 188 1 904 3 734 2 595
Tillgångar 7 135 5 987 5 527 8 180 6 640 5 517 6 721 3 432 5 364 4 340
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 206 1 116 1 094 1 204 1 046 953 1 451 963 1 229 1 286
Obeskattade reserver 0 0 0 80 0 0 0 0 294 530
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 354 0 0 456 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 929 4 517 4 433 6 897 5 139 4 564 5 270 2 469 3 841 2 523
Skulder och eget kapital 7 135 5 987 5 527 8 180 6 640 5 517 6 721 3 432 5 364 4 340
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 1 298 1 279 1 294
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 1 778 1 918 1 834 1 969 1 919 1 616 113 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 764 804 776 902 870 760 694 645 626
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Omsättning 10 966 10 613 15 038 13 587 27 428 11 095 14 746 10 817 10 540 14 480
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 742 2 653 3 760 3 397 6 857 2 774 3 687 3 606 3 513 4 827
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 684 679 701 672 751 725 620 725 659 654
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 158 -344 -129 349 172 21 933 -713 95 465
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,33% -29,43% 10,68% -50,46% 147,21% -24,76% 36,32% 2,63% -27,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,61% -6,50% -3,04% 3,79% 2,29% 0,22% 13,72% -21,59% 0,89% 9,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,05% -3,67% -1,12% 2,28% 0,55% 0,11% 6,25% -6,85% 0,46% 2,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,43% 3,51% -0,02% 1,05% 1,40% -0,61% -0,56% -5,22% -1,02% 0,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,90% 18,64% 19,79% 15,48% 15,75% 17,27% 21,59% 28,06% 26,86% 38,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 100,40% 103,17% 85,90% 70,52% 86,09% 60,01% 76,30% 55,41% 68,55% 86,60%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...