Visa allt om Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB
Visa allt om Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 20 709 13 317 22 944 23 630 23 181 23 852 23 388 22 603 19 975 17 840
Övrig omsättning - 5 23 85 82 155 1 057 76 75 94
Rörelseresultat (EBIT) 9 587 2 112 3 541 2 620 2 767 4 109 3 416 3 945 2 748 2 728
Resultat efter finansnetto 9 580 2 109 3 553 2 631 2 837 4 150 3 454 3 938 2 835 2 813
Årets resultat 7 455 1 629 2 920 2 360 2 001 2 616 2 940 2 512 2 062 2 087
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 97 132 126 285 367 665 816 260 359 440
Omsättningstillgångar 14 262 6 667 8 429 9 456 10 285 12 323 12 314 12 108 9 472 9 885
Tillgångar 14 359 6 798 8 555 9 741 10 653 12 988 13 130 12 368 9 831 10 325
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 242 3 987 5 808 4 928 4 560 5 759 5 343 4 883 4 331 4 029
Obeskattade reserver 0 0 0 226 654 570 0 580 75 195
Avsättningar (tkr) 1 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 320 1 320 1 620
Kortfristiga skulder 2 811 2 812 2 747 3 588 4 439 5 659 6 787 5 585 4 104 4 480
Skulder och eget kapital 14 359 6 798 8 555 9 741 10 653 12 988 13 130 12 368 9 831 10 325
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 4 004 4 254 4 293 3 734 3 525 3 473
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 186
Löner till övriga anställda 4 820 5 029 8 665 9 012 3 694 4 258 4 524 2 924 3 252 2 594
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 2 352 2 074 3 580 4 235 5 414 4 306 4 463 4 264 4 028 4 350
Utdelning till aktieägare 3 000 1 200 3 450 1 240 1 992 3 200 2 200 2 480 1 960 1 760
Omsättning 20 709 13 322 22 967 23 715 23 263 24 007 24 445 22 679 20 050 17 934
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 19 21 21 23 22 21 20 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 883 1 211 1 208 1 125 1 104 1 037 1 063 1 076 999 939
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 716 708 705 673 673 601 648 619 578 568
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 629 2 168 3 646 2 757 2 928 4 306 3 625 4 056 2 902 2 869
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 55,51% -41,96% -2,90% 1,94% -2,81% 1,98% 3,47% 13,16% 11,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 66,82% 31,26% 41,73% 27,19% 26,64% 32,08% 26,41% 31,98% 29,02% 27,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 46,33% 15,96% 15,56% 11,21% 12,24% 17,47% 14,83% 17,50% 14,28% 15,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 55,29% 28,95% 24,76% 24,83% 25,22% 27,94% 23,63% 28,86% 26,87% 30,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,33% 58,65% 67,89% 52,40% 47,33% 47,58% 40,69% 42,94% 44,60% 40,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 507,36% 237,09% 306,84% 263,55% 231,70% 217,76% 181,44% 216,79% 230,80% 220,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...