Visa allt om Swecato AB
Visa allt om Swecato AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 792 1 914 1 475 1 195 1 361 1 083 1 169 1 343 840 1 191
Övrig omsättning 77 197 216 140 399 79 43 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 17 504 -4 67 147 166 21 19 -66 -275
Resultat efter finansnetto 15 512 50 1 145 153 2 0 -11 70
Årets resultat 29 8 27 1 76 85 1 1 2 46
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 271 301 274 267 290 298 330 245 254 9
Omsättningstillgångar 664 1 541 501 787 1 134 735 385 313 466 618
Tillgångar 936 1 842 774 1 054 1 424 1 033 714 558 720 627
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 155 125 137 150 249 193 109 107 106 149
Obeskattade reserver 47 81 81 71 74 37 0 0 2 18
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 74 361 187 73 265 374 189 213 181
Kortfristiga skulder 728 1 561 197 646 1 028 538 232 262 399 280
Skulder och eget kapital 936 1 842 774 1 054 1 424 1 033 714 558 720 627
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 131 233 358 214 153 169 215 81 44 209
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 120
Löner till övriga anställda 2 64 189 195 143 33 38 328 113 98
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 123 198 219 282 131 131 130 161 55 295
Utdelning till aktieägare 0 0 20 40 100 0 0 0 0 0
Omsättning 1 869 2 111 1 691 1 335 1 760 1 162 1 212 1 343 840 1 191
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 792 1 914 1 475 1 195 681 542 585 672 420 1 191
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 256 494 765 690 263 177 235 315 114 785
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 17 504 -4 90 178 197 53 28 -52 -264
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,37% 29,76% 23,43% -12,20% 25,67% -7,36% -12,96% 59,88% -29,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,56% 28,28% 9,30% 7,50% 10,96% 16,75% 3,64% 7,89% -1,39% 11,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,90% 27,22% 4,88% 6,61% 11,46% 15,97% 2,22% 3,28% -1,19% 5,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,90% 70,22% 67,39% 80,33% 60,76% 77,65% 76,48% 87,86% 77,02% 69,52%
Rörelsekapital/omsättning -3,57% -1,04% 20,61% 11,80% 7,79% 18,19% 13,09% 3,80% 7,98% 28,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,48% 10,22% 25,86% 19,20% 21,32% 21,32% 15,27% 19,18% 14,92% 25,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 91,21% 98,72% 254,31% 121,83% 110,31% 136,62% 165,95% 119,47% 116,79% 220,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...