Visa allt om Uddvide Gård Aktiebolag
Visa allt om Uddvide Gård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 773 2 334 2 649 2 500 2 884 4 583 4 140 377 107 280
Övrig omsättning 425 447 468 530 450 558 763 684 724 728
Rörelseresultat (EBIT) 152 421 665 458 755 1 504 1 970 64 208 269
Resultat efter finansnetto -73 139 223 -54 -17 860 1 355 -487 51 294
Årets resultat 99 108 98 54 -17 317 266 -441 97 291
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 988 13 727 14 486 15 269 16 033 16 824 17 610 28 292 1 438 1 140
Omsättningstillgångar 1 102 966 555 1 366 1 357 1 753 674 1 394 1 896 2 345
Tillgångar 14 091 14 693 15 041 16 635 17 390 18 577 18 284 29 686 3 334 3 484
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 178 2 179 2 171 2 174 2 120 2 137 2 020 1 753 2 283 2 275
Obeskattade reserver 1 700 1 900 1 900 1 800 1 922 1 922 1 522 527 573 719
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 463 8 856 9 185 11 116 12 568 12 568 12 990 19 296 0 0
Kortfristiga skulder 1 750 1 757 1 785 1 546 781 1 951 1 753 8 110 478 490
Skulder och eget kapital 14 091 14 693 15 041 16 635 17 390 18 577 18 284 29 686 3 334 3 484
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 150 200 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 100 150 150 0 0 0 0 0 4
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 10 16 16 0 16 21 0 0 1
Utdelning till aktieägare 0 100 100 100 0 0 200 0 89 89
Omsättning 2 198 2 781 3 117 3 030 3 334 5 141 4 903 1 061 831 1 008
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 2 334 2 649 2 500 2 884 4 583 4 140 377 107 280
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 113 169 173 4 244 221 1 - 7
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 890 1 181 1 430 1 227 1 545 2 288 2 778 359 314 380
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,04% -11,89% 5,96% -13,31% -37,07% 10,70% 998,14% 252,34% -61,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,08% 2,89% 4,51% 2,80% 4,46% 8,10% 10,87% 0,27% 7,59% 9,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,57% 18,17% 25,63% 18,60% 26,87% 32,82% 48,00% 21,22% 236,45% 112,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,67% 72,96% 78,90% 69,84% 67,34% 77,31% 73,21% 75,07% -48,60% 56,07%
Rörelsekapital/omsättning -36,55% -33,89% -46,43% -7,20% 19,97% -4,32% -26,06% -1 781,43% 1 325,23% 662,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,87% 24,92% 24,29% 21,04% 20,34% 19,13% 17,18% 7,18% 80,85% 80,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 62,06% 53,96% 30,03% 88,36% 173,75% 89,85% 29,95% 11,78% 285,77% 393,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...