Visa allt om Magnentus Capital Aktiebolag
Visa allt om Magnentus Capital Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 35 358 35 840 31 886 30 347 28 468 27 270 29 038 27 850 27 378 23 262
Övrig omsättning 95 - - - - 112 137 2 770 16 697 90
Rörelseresultat (EBIT) 18 166 18 906 19 438 17 332 16 936 14 725 14 495 15 811 25 349 10 804
Resultat efter finansnetto 9 606 10 369 10 176 8 231 7 994 7 726 8 239 7 809 15 844 5 751
Årets resultat 2 162 1 954 7 394 8 120 2 362 4 739 5 493 4 764 11 544 3 892
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 325 104 258 143 260 922 228 818 226 239 227 562 229 816 232 356 233 979 241 779
Omsättningstillgångar 118 344 96 560 78 227 79 166 70 421 30 601 5 323 5 266 4 058 8 613
Tillgångar 443 448 354 703 339 149 307 984 296 660 258 163 235 139 237 622 238 037 250 392
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 54 044 51 881 49 926 44 708 37 082 34 720 29 982 29 488 28 724 21 430
Obeskattade reserver 9 247 10 403 11 207 10 522 10 522 5 798 4 590 3 182 2 083 0
Avsättningar (tkr) 13 236 12 587 12 019 10 536 10 601 9 693 8 869 8 641 7 841 7 374
Långfristiga skulder 331 835 261 120 246 723 223 326 218 586 188 675 176 887 183 162 185 970 206 185
Kortfristiga skulder 35 086 18 712 19 274 18 892 19 869 19 277 14 811 13 149 13 419 15 403
Skulder och eget kapital 443 448 354 703 339 149 307 984 296 660 258 163 235 139 237 622 238 037 250 392
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 312 440 1 012 902 792 756
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 395 387 481 324 51 156 148 140 136 297
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 344 344 384 268 271 285 345 326 302 401
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 4 250
Omsättning 35 453 35 840 31 886 30 347 28 468 27 382 29 175 30 620 44 075 23 352
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 2 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 35 358 35 840 31 886 15 174 14 234 13 635 7 260 6 963 6 845 5 816
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 960 731 865 296 317 441 376 342 308 364
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 24 712 25 337 22 206 19 845 18 439 16 147 15 917 18 488 27 837 12 390
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,34% 12,40% 5,07% 6,60% 4,39% -6,09% 4,27% 1,72% 17,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,25% 5,33% 5,73% 5,63% 5,80% 5,79% 6,20% 6,71% 10,71% 5,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 53,33% 52,75% 60,96% 57,11% 60,45% 54,85% 50,24% 57,21% 93,12% 58,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 53,76% 62,08% 58,10% 63,28% 55,12% 51,52% 57,10% 54,24% 59,07%
Rörelsekapital/omsättning 235,47% 217,21% 184,89% 198,62% 177,57% 41,53% -32,67% -28,31% -34,19% -29,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,81% 16,91% 17,30% 17,03% 15,11% 15,10% 14,19% 13,37% 12,70% 8,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 337,29% 515,50% 405,35% 418,52% 353,92% 158,22% 27,47% 31,55% 12,59% 19,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...