Visa allt om Dosis Entreprenad AB
Visa allt om Dosis Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 1 938 1 664 1 662 1 782 1 715 1 714 1 637 1 984 2 163 1 881
Övrig omsättning 63 145 245 139 289 8 - - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 33 0 298 54 124 115 -105 48 67 6
Resultat efter finansnetto 29 -3 291 50 103 112 -111 40 57 2
Årets resultat 28 -10 123 29 45 81 -71 18 23 0
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 133 194 177 138 62 75 48 51 73 30
Omsättningstillgångar 700 643 635 482 552 627 412 1 000 827 640
Tillgångar 833 837 812 619 614 702 460 1 051 900 670
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 221 194 304 280 251 206 125 196 179 156
Obeskattade reserver 174 184 189 56 45 12 0 41 33 13
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 19 32 0 49 0 0 40 0 0 0
Kortfristiga skulder 420 427 319 233 318 484 295 814 689 501
Skulder och eget kapital 833 837 812 619 614 702 460 1 051 900 670
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 46 134 119 92
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 1 000 945 1 063 1 048 994 971 1 004 1 135 996
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader - 454 377 488 453 382 300 425 467 401
Utdelning till aktieägare 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 001 1 809 1 907 1 921 2 004 1 722 1 637 1 984 2 165 1 881
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 4 5 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 388 333 332 356 343 343 409 397 361 376
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 329 301 274 320 310 283 338 319 293 306
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 94 50 335 95 153 138 -85 70 90 32
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,47% 0,12% -6,73% 3,91% 0,06% 4,70% -17,49% -8,28% 14,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,96% 0,00% 36,70% 8,72% 20,20% 16,52% -22,83% 4,57% 7,44% 0,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,70% 0,00% 17,93% 3,03% 7,23% 6,77% -6,41% 2,42% 3,10% 0,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,04% 98,32% 98,38% 98,71% 98,25% 97,90% 97,92% 98,29% 97,32% 96,97%
Rörelsekapital/omsättning 14,45% 12,98% 19,01% 13,97% 13,64% 8,34% 7,15% 9,38% 6,38% 7,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,82% 40,32% 55,59% 52,29% 46,28% 30,60% 27,17% 21,52% 22,53% 24,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 166,67% 150,59% 199,06% 206,87% 173,58% 129,55% 139,66% 122,85% 120,03% 127,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...