Visa allt om Lundahl Transformers AB
Visa allt om Lundahl Transformers AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 18 226 17 676 16 859 17 297 16 276 17 076 10 433 14 614 16 379 19 553
Övrig omsättning 141 143 171 206 8 37 59 72 111 72
Rörelseresultat (EBIT) 194 69 681 1 033 1 168 731 431 254 2 863 3 974
Resultat efter finansnetto 167 253 943 1 235 1 350 641 613 630 3 035 5 231
Årets resultat 63 544 1 139 703 710 299 474 430 1 700 3 269
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 024 15 393 15 696 13 944 11 837 8 059 8 582 8 851 11 133 4 694
Omsättningstillgångar 16 172 10 980 12 327 13 814 13 797 16 594 17 060 16 454 13 153 16 866
Tillgångar 26 196 26 373 28 024 27 758 25 634 24 652 25 642 25 305 24 287 21 561
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 096 19 033 22 240 21 250 20 547 19 837 19 538 19 264 19 334 17 934
Obeskattade reserver 1 712 1 649 2 112 2 649 2 329 1 966 1 775 1 821 1 821 1 081
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 389 5 691 3 672 3 858 2 758 2 849 4 329 4 220 3 132 2 545
Skulder och eget kapital 26 196 26 373 28 024 27 758 25 634 24 652 25 642 25 305 24 287 21 561
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 48 397
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 1 139
Utdelning till aktieägare 0 1 000 750 150 0 0 0 200 500 800
Omsättning 18 367 17 819 17 030 17 503 16 284 17 113 10 492 14 686 16 490 19 625
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 16 379 9 777
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 128 320
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 635 592 1 239 1 597 1 748 1 335 829 828 3 254 4 238
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,11% 4,85% -2,53% 6,27% -4,68% 63,67% - -10,78% -16,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,95% 1,17% 3,37% 4,46% 5,27% 2,97% 2,39% 2,49% 12,82% 24,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,36% 1,75% 5,61% 7,16% 8,29% 4,28% 5,88% 4,31% 19,01% 26,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,60% 82,83% 87,29% 85,38% 83,13% 87,10% 84,76% 79,70% 81,13% 82,60%
Rörelsekapital/omsättning 53,68% 29,92% 51,34% 57,56% 67,82% 80,49% 122,03% 83,71% 61,18% 73,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,18% 77,05% 85,24% 84,00% 86,85% 86,35% 81,30% 81,43% 85,00% 86,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 200,94% 115,16% 193,98% 242,33% 326,07% 430,85% 279,19% 276,09% 293,14% 587,15%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...