Visa allt om Torbjörn Nilsson Sportkonsult Aktiebolag
Visa allt om Torbjörn Nilsson Sportkonsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 679 510 333 292 515 455 379 577 1 458 1 472
Övrig omsättning - - - 25 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -36 77 140 110 175 51 102 43 180 113
Resultat efter finansnetto -36 77 140 110 174 51 111 42 177 107
Årets resultat -36 96 109 81 97 57 74 20 125 76
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 51 87 113 172 195 234 232 210 240
Omsättningstillgångar 285 220 316 325 430 299 367 798 826 629
Tillgångar 303 271 403 437 601 493 602 1 030 1 036 869
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 109 285 219 190 199 142 216 262 331 297
Obeskattade reserver 0 0 43 43 43 0 28 10 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 -117 0 0 -130 31 0 36 59 52
Kortfristiga skulder 193 103 141 204 489 320 358 722 645 521
Skulder och eget kapital 303 271 403 437 601 493 602 1 030 1 036 869
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 158 50 - 275 591 734
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 100 - - 245 65 -
Löner till övriga anställda 326 135 2 76 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 55 65 24 24 5 41 91 35 201 212
Utdelning till aktieägare 0 140 100 80 90 40 130 120 90 90
Omsättning 679 510 333 317 515 455 379 577 1 458 1 472
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 679 510 333 292 515 455 379 - 729 736
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 452 220 26 - 161 102 91 - 429 474
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 113 176 142 207 91 142 74 220 240
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 33,14% 53,15% 14,04% -43,30% 13,19% 20,05% -34,32% -60,43% -0,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -11,88% 28,41% 34,74% 25,17% 29,12% 10,34% 18,60% 4,17% 17,37% 13,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,30% 15,10% 42,04% 37,67% 33,98% 11,21% 29,55% 7,45% 12,35% 7,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,05% 99,02% 97,60% 96,92% 99,81% 88,35% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,55% 22,94% 52,55% 41,44% -11,46% -4,62% 2,37% 13,17% 12,41% 7,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,97% 105,17% 62,67% 50,73% 38,38% 28,80% 39,31% 26,14% 31,95% 34,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 147,67% 213,59% 224,11% 159,31% 87,93% 93,44% 102,51% 110,53% 128,06% 120,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...