Visa allt om Pow Tech AB
Visa allt om Pow Tech AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 15 336 14 623 20 895 24 916 20 741 20 312 45 627 19 079 15 195 21 077
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 337 2 828 1 564 3 038 2 430 2 342 3 018 2 022 -224 2 712
Resultat efter finansnetto 392 2 915 1 736 3 313 2 819 2 604 3 068 2 066 226 3 033
Årets resultat 1 491 2 558 1 048 1 866 1 511 1 854 2 726 1 989 168 2 583
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 501 2 062 2 359 2 222 2 459 2 575 2 894 2 418 2 530 2 656
Omsättningstillgångar 18 910 17 860 16 618 16 806 19 178 21 626 19 935 19 664 13 466 16 172
Tillgångar 19 411 19 922 18 977 19 027 21 637 24 201 22 829 22 082 15 996 18 829
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 864 13 872 11 615 11 817 10 154 15 792 14 715 12 664 11 335 11 845
Obeskattade reserver 91 1 623 1 691 1 691 819 0 0 648 1 298 1 330
Avsättningar (tkr) 350 350 2 330 885 800 1 000 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 106 4 076 3 341 4 634 9 864 7 409 8 114 8 771 3 363 5 654
Skulder och eget kapital 19 411 19 922 18 977 19 027 21 637 24 201 22 829 22 082 15 996 18 829
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 1 420 1 405 1 322 1 270 952
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 056 2 690 2 916 3 371 1 582 1 628 1 362 1 307 1 686
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 174 1 193 1 217 1 384 1 191 1 063 967 1 007 1 111
Utdelning till aktieägare 3 500 500 300 1 250 203 750 777 675 660 678
Omsättning 15 336 14 623 20 895 24 916 20 741 20 312 45 627 19 079 15 195 21 077
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 7 5 7 7 8 8 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 556 2 089 4 179 3 559 2 963 2 539 5 703 2 726 2 171 3 011
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 646 610 792 607 708 542 537 543 530 549
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 598 3 124 1 899 3 448 2 791 2 729 3 360 2 318 99 2 976
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,88% -30,02% -16,14% 20,13% 2,11% -55,48% 139,15% 25,56% -27,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,02% 14,63% 9,15% 17,43% 13,03% 10,76% 13,44% 9,36% 1,42% 16,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,56% 19,93% 8,31% 13,31% 13,59% 12,82% 6,72% 10,83% 1,49% 14,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,28% 56,15% 31,75% 34,77% 41,22% 41,22% 22,05% 42,65% 39,62% 48,77%
Rörelsekapital/omsättning 96,53% 94,26% 63,54% 48,85% 44,91% 69,99% 25,91% 57,09% 66,49% 49,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,94% 75,99% 68,16% 69,04% 49,72% 65,25% 64,46% 59,51% 76,70% 67,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 458,33% 435,38% 495,27% 354,92% 177,78% 278,57% 227,59% 210,69% 396,10% 283,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...