Visa allt om Excellence Hotels AB
Visa allt om Excellence Hotels AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 75 813 74 480 70 658 73 412 74 240 76 028 68 374 54 591 60 365 56 254
Övrig omsättning - - 100 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 7 984 5 476 1 455 5 909 7 847 9 071 6 846 2 502 4 907 6 625
Resultat efter finansnetto 7 985 5 476 1 457 5 924 7 869 9 110 6 856 2 518 4 938 6 604
Årets resultat 57 51 33 4 611 5 794 6 706 5 045 1 852 3 551 4 747
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 348 2 006 2 156 1 449 1 269 1 266 2 279 2 477 2 395 3 761
Omsättningstillgångar 15 070 16 105 30 793 32 116 30 590 21 896 16 635 11 865 12 874 9 522
Tillgångar 16 419 18 111 32 949 33 565 31 859 23 162 18 914 14 342 15 269 13 283
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 810 753 702 669 660 615 616 582 573 586
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 608 17 358 32 246 32 896 31 199 22 547 18 299 13 760 14 696 12 697
Skulder och eget kapital 16 419 18 111 32 949 33 565 31 859 23 162 18 914 14 342 15 269 13 283
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 587 562 568 568 496
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 8 806 10 439 9 914 9 772 8 296 7 401 8 882 10 444 9 180
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 3 094 3 561 3 475 2 998 2 995 2 744 3 326 4 046 3 614
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 75 813 74 480 70 758 73 412 74 240 76 028 68 374 54 591 60 365 56 254
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 32 33 32 35 34 32 36 50 48
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 614 2 328 2 141 2 294 2 121 2 236 2 137 1 516 1 207 1 172
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 389 374 428 423 364 361 337 357 307 278
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 761 6 229 2 294 6 685 8 499 10 084 8 162 3 908 6 273 8 264
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,79% 5,41% -3,75% -1,12% -2,35% 11,19% 25,25% -9,57% 7,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 48,64% 30,24% 4,43% 17,65% 24,70% 39,33% 36,25% 17,56% 32,34% 49,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,53% 7,35% 2,06% 8,07% 10,60% 11,98% 10,03% 4,61% 8,18% 11,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,02% 84,08% 83,79% 85,26% 86,10% 85,76% 84,54% 82,67% 83,22% 84,32%
Rörelsekapital/omsättning -0,71% -1,68% -2,06% -1,06% -0,82% -0,86% -2,43% -3,47% -3,02% -5,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,93% 4,16% 2,13% 1,99% 2,07% 2,66% 3,26% 4,06% 3,75% 4,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 95,80% 91,92% 94,90% 97,03% 97,35% 96,32% 89,90% 85,03% 86,51% 73,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...