Visa allt om Stolpen i Färjestaden Aktiebolag
Visa allt om Stolpen i Färjestaden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 748 8 819 8 793 8 569 7 434 6 923 7 156 7 331 6 386 8 906
Övrig omsättning 1 798 60 - 137 - 277 2 048 284 - 378
Rörelseresultat (EBIT) 4 252 2 890 762 2 209 744 2 512 2 433 3 208 2 755 5 608
Resultat efter finansnetto 3 888 2 327 1 789 8 468 1 324 2 443 1 575 2 351 1 570 4 580
Årets resultat 2 274 1 841 1 789 8 279 2 084 3 406 1 673 1 626 1 646 3 328
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 57 316 58 973 64 740 64 277 68 615 54 121 52 928 52 892 38 598 40 105
Omsättningstillgångar 16 997 15 017 11 386 10 799 5 347 4 041 5 411 4 226 7 923 7 811
Tillgångar 74 313 73 990 76 126 75 076 73 962 58 162 58 339 57 118 46 521 47 916
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 074 28 300 28 459 27 820 23 692 18 857 15 579 14 033 12 527 10 881
Obeskattade reserver 970 0 0 0 0 760 1 505 745 609 1 334
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 42 216 43 686 46 096 45 346 46 783 34 036 37 193 38 393 31 286 31 952
Kortfristiga skulder 2 053 2 004 1 571 1 911 3 488 4 508 4 062 3 947 2 100 3 749
Skulder och eget kapital 74 313 73 990 76 126 75 076 73 962 58 162 58 339 57 118 46 521 47 916
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 694 701 892 866 896 868
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 743 940 1 168 386 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 254 484 527 537 401 1 543 668 614 462
Utdelning till aktieägare 4 188 1 500 2 000 1 150 150 250 128 127 120 0
Omsättning 9 546 8 879 8 793 8 706 7 434 7 200 9 204 7 615 6 386 9 284
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 583 2 940 2 931 2 856 2 478 3 462 3 578 3 666 3 193 4 453
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 224 359 478 539 523 554 1 220 770 760 724
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 154 4 708 2 565 3 950 2 260 3 845 3 750 4 337 3 746 6 585
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,14% 0,30% 2,61% 15,27% 7,38% -3,26% -2,39% 14,80% -28,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,74% 3,99% 3,71% 13,17% 3,95% 6,88% 4,19% 5,70% 6,36% 12,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 55,09% 33,45% 32,13% 115,42% 39,29% 57,82% 34,20% 44,39% 46,34% 65,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 192,88% 147,56% 111,62% 103,72% 25,01% -6,75% 18,85% 3,81% 91,18% 45,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,14% 38,25% 37,38% 37,06% 32,03% 33,38% 28,61% 25,53% 27,87% 24,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 766,73% 749,35% 724,76% 565,10% 153,30% 89,64% 133,21% 107,07% 377,29% 208,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...