Visa allt om Ljungskile Hus & Hem AB
Visa allt om Ljungskile Hus & Hem AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 397 3 805 4 490 4 000 3 631 4 707 3 893 3 796 4 771 4 469
Övrig omsättning 47 130 149 11 - - - 40 - -
Rörelseresultat (EBIT) 238 440 221 398 88 265 78 72 331 362
Resultat efter finansnetto 207 370 152 330 57 251 70 68 323 350
Årets resultat 81 180 170 191 39 126 26 44 171 234
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 761 1 701 1 626 1 653 1 706 205 260 162 112 125
Omsättningstillgångar 1 925 2 049 1 746 1 656 1 298 1 491 1 304 1 533 1 413 1 202
Tillgångar 3 686 3 750 3 372 3 310 3 005 1 696 1 564 1 695 1 525 1 327
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 727 746 665 496 405 416 390 414 392 380
Obeskattade reserver 475 386 248 315 254 259 186 157 157 74
Avsättningar (tkr) 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 637 1 596 1 542 1 572 1 606 175 210 104 109 116
Kortfristiga skulder 822 997 891 902 740 846 778 1 020 866 757
Skulder och eget kapital 3 686 3 750 3 372 3 310 3 005 1 696 1 564 1 695 1 525 1 327
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 183 51 91 67 150
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 100 - - - -
Löner till övriga anställda 942 818 1 251 1 120 845 1 072 1 000 870 1 023 765
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 323 241 382 329 241 433 386 544 451 315
Utdelning till aktieägare 100 100 100 0 100 50 100 50 0 0
Omsättning 4 444 3 935 4 639 4 011 3 631 4 707 3 893 3 836 4 771 4 469
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 099 1 268 1 123 1 000 908 941 779 759 954 1 117
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 342 353 152 369 140 343 288 305 313 315
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 287 479 1 910 441 1 206 320 125 113 357 381
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,56% -15,26% 12,25% 10,16% -22,86% 20,91% 2,56% -20,44% 6,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,54% 11,73% 6,55% 12,08% 3,19% 15,68% 5,05% 4,42% 21,84% 27,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,32% 11,56% 4,92% 10,00% 2,64% 5,65% 2,03% 1,98% 6,98% 8,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,37% 51,64% 71,96% 72,02% 67,78% 69,00% 66,38% 64,36% 68,02% 70,93%
Rörelsekapital/omsättning 25,09% 27,65% 19,04% 18,85% 15,37% 13,70% 13,51% 13,51% 11,47% 9,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,77% 27,92% 25,46% 22,00% 19,71% 35,78% 33,70% 31,09% 33,12% 32,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 215,69% 190,27% 178,90% 166,74% 154,86% 158,27% 148,07% 135,39% 145,61% 138,71%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...