Visa allt om Beg Bygg Sanering i Södertälje Aktiebolag
Visa allt om Beg Bygg Sanering i Södertälje Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 13 464 17 975 24 672 27 512 33 439 33 627 36 936 39 111 32 679 36 133
Övrig omsättning 199 - - - - 135 127 102 204 1 335
Rörelseresultat (EBIT) -2 403 -706 323 -6 -1 769 179 -49 1 565 -84 354
Resultat efter finansnetto -2 421 -741 287 -111 -1 866 64 -159 1 403 -166 266
Årets resultat -2 421 -741 287 -111 -1 108 19 153 851 20 431
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 416 585 502 805 914 621 811 540 821
Omsättningstillgångar 4 186 7 844 7 278 11 374 10 720 15 551 11 519 14 506 13 939 13 487
Tillgångar 4 186 8 260 7 863 11 876 11 526 16 465 12 141 15 317 14 479 14 307
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 852 3 273 4 014 3 727 3 838 5 096 5 227 5 274 4 423 4 604
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 772 772 1 183 984 1 206
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 750 1 000 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 334 4 987 3 850 7 399 6 687 10 597 6 142 8 859 9 072 8 498
Skulder och eget kapital 4 186 8 260 7 863 11 876 11 526 16 465 12 141 15 317 14 479 14 307
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 910 595 840 910 980 980 1 015 1 150 880
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 1 877 811 553 596 674 584 697 626 705 414
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - 0 0
Sociala kostnader 628 576 506 506 511 595 536 560 658 3 063
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 150 200 0 200
Omsättning 13 663 17 975 24 672 27 512 33 439 33 762 37 063 39 213 32 883 37 468
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 366 4 494 6 168 6 878 6 688 6 725 7 387 7 822 6 536 7 227
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 484 597 473 534 427 447 489 450 530 882
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 121 -537 529 199 -1 631 452 203 1 814 231 816
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,10% -27,14% -10,32% -17,72% -0,56% -8,96% -5,56% 19,68% -9,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -57,36% -8,55% 4,26% 0,01% -15,24% 1,11% -0,27% 10,22% -0,44% 2,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -17,83% -3,93% 1,36% 0,00% -5,25% 0,54% -0,09% 4,00% -0,20% 0,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,28% 24,08% 37,53% 91,87% 89,34% 86,58% 88,35% 89,60% 89,98% 83,55%
Rörelsekapital/omsättning 6,33% 15,89% 13,89% 14,45% 12,06% 14,73% 14,56% 14,44% 14,89% 13,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,35% 39,62% 51,05% 31,38% 33,30% 34,41% 47,74% 39,99% 35,44% 38,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 98,50% 140,10% 141,95% 87,69% 95,59% 71,35% 99,46% 102,35% 91,16% 99,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...