Visa allt om VESTIGO Aktiebolag
Visa allt om VESTIGO Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 340 227 407 284 322 790 1 824 1 652 1 729 1 786
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 126 -114 93 31 33 94 341 72 189 5
Resultat efter finansnetto 126 -62 87 32 37 95 352 81 186 2
Årets resultat 75 23 52 22 27 66 197 84 132 6
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 315 315 465 488 393 431 433 346 177 14
Omsättningstillgångar 407 264 166 53 141 123 457 298 372 804
Tillgångar 721 579 631 541 534 554 890 644 549 817
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 561 487 463 411 390 363 516 440 355 224
Obeskattade reserver 50 20 112 92 92 92 92 10 45 45
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 110 73 55 37 52 99 281 195 149 549
Skulder och eget kapital 721 579 631 541 534 554 890 644 549 817
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 97 - 0 0 - 0 213 376 280 387
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 157 87 69 97 335 355 252 285 302
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 21 22 19 20 19 75 129 127 171 195
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 220 120 0 0
Omsättning 340 227 407 284 322 790 1 824 1 652 1 729 1 786
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 340 227 407 284 322 790 1 824 1 652 1 729 1 786
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 118 181 107 89 117 410 699 757 753 924
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 126 -114 93 31 33 96 344 75 192 10
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 49,78% -44,23% 43,31% -11,80% -59,24% -56,69% 10,41% -4,45% -3,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,48% -10,71% 14,90% 5,91% 6,93% 17,15% 39,44% 12,58% 34,61% 0,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 37,06% -27,31% 23,10% 11,27% 11,49% 12,03% 19,24% 4,90% 10,99% 0,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,94% 81,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 87,35% 84,14% 27,27% 5,63% 27,64% 3,04% 9,65% 6,23% 12,90% 14,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,22% 86,80% 87,22% 88,50% 85,73% 77,76% 65,60% 69,44% 70,56% 31,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 234,55% 361,64% 301,82% 143,24% 271,15% 124,24% 162,63% 152,82% 249,66% 146,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...