Visa allt om Örebrobostäder Aktiebolag
Visa allt om Örebrobostäder Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 608 283 1 563 456 1 532 098 1 492 245 1 449 800 1 432 100 1 369 500 1 362 400 1 343 900 1 306 500
Övrig omsättning 112 658 7 945 8 492 9 473 17 600 19 700 21 400 238 500 16 200 43 600
Rörelseresultat (EBIT) 358 105 259 787 270 479 227 854 152 600 145 500 113 200 308 000 170 400 238 400
Resultat efter finansnetto 213 618 139 271 114 162 68 528 37 500 7 000 -25 500 175 000 42 200 55 600
Årets resultat 208 389 136 942 166 911 51 259 0 41 800 -27 900 200 600 31 700 75 800
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 102 132 8 527 056 7 868 940 7 392 618 6 732 700 6 559 300 6 356 500 6 098 900 6 098 700 6 096 500
Omsättningstillgångar 93 246 134 117 123 016 88 067 260 900 103 700 94 700 154 200 87 500 151 000
Tillgångar 9 195 378 8 661 173 7 991 956 7 480 685 6 993 600 6 663 000 6 451 200 6 253 100 6 186 200 6 247 500
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 258 536 2 080 964 1 974 987 1 830 465 1 689 000 1 663 900 1 622 000 1 651 300 1 452 100 1 422 100
Obeskattade reserver 22 700 22 700 23 700 21 800 20 400 18 700 16 200 12 700 11 400 11 800
Avsättningar (tkr) 231 406 201 177 191 248 237 558 191 800 183 200 219 100 220 200 247 400 250 100
Långfristiga skulder 6 123 888 5 825 421 5 404 472 5 006 553 4 670 000 4 418 500 4 223 800 3 999 000 4 149 100 4 257 000
Kortfristiga skulder 558 848 530 911 397 549 384 309 422 400 378 700 370 100 369 900 326 200 306 500
Skulder och eget kapital 9 195 378 8 661 173 7 991 956 7 480 685 6 993 600 6 663 000 6 451 200 6 253 100 6 186 200 6 247 500
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 3 590 3 383 2 048 2 000 1 863 2 761 2 608 2 518 2 347 2 004
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 178 574 165 243 156 672 150 152 144 128 137 119 128 736 118 158 111 894 104 948
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 68 976 69 431 55 817 59 300 58 285 56 884 78 277 66 222 65 233 63 539
Utdelning till aktieägare 30 291 30 817 30 964 12 600 0 882 0 1 319 1 435 1 708
Omsättning 1 720 941 1 571 401 1 540 590 1 501 718 1 467 400 1 451 800 1 390 900 1 600 900 1 360 100 1 350 100
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 489 466 444 442 423 415 412 399 389 383
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 289 3 355 3 451 3 376 3 427 3 451 3 324 3 415 3 455 3 411
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 514 511 483 478 483 474 509 468 461 445
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 601 710 474 305 456 961 411 640 334 969 319 514 277 871 458 663 305 051 385 561
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,87% 2,05% 2,67% 2,93% 1,24% 4,57% 0,52% 1,38% 2,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,97% 3,16% 3,41% 3,09% 2,24% 2,24% 1,82% 4,98% 2,83% 4,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,68% 17,49% 17,80% 15,50% 10,79% 10,43% 8,56% 22,88% 13,04% 19,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,59% 24,86% 26,37% 30,05% 17,75% 17,20% 14,61% 11,76% 19,28% 22,46%
Rörelsekapital/omsättning -28,95% -25,38% -17,92% -19,85% -11,14% -19,20% -20,11% -15,83% -17,76% -11,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,75% 24,23% 24,94% 24,70% 24,38% 25,18% 25,33% 26,56% 23,61% 22,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 15,55% 24,46% 29,81% 21,82% 60,75% 26,17% 24,37% 40,58% 25,84% 48,09%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...