Visa allt om Marieberg Media AB
Visa allt om Marieberg Media AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 127 772 118 670 124 051 109 204 99 872 92 816 57 259 7 064 6 19 814
Övrig omsättning - - - - - 4 4 - 39 496
Rörelseresultat (EBIT) 24 5 1 -8 10 22 93 531 -1 454 -886
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 4 85 515 -1 491 -798
Årets resultat -151 -94 -74 -38 -23 37 72 380 -770 -930
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 3 7 14 21 28 8 11 0 0
Omsättningstillgångar 26 090 30 121 25 543 14 326 16 008 12 085 8 053 3 769 2 775 22 591
Tillgångar 26 090 30 124 25 550 14 340 16 029 12 113 8 061 3 780 2 775 22 591
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 899 1 050 1 144 1 218 1 256 1 349 1 209 1 218 1 206 120
Obeskattade reserver 0 0 3 5 8 10 5 3 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 25 191 29 074 24 403 13 117 14 765 10 755 6 847 2 559 1 569 22 471
Skulder och eget kapital 26 090 30 124 25 550 14 340 16 029 12 113 8 061 3 780 2 775 22 591
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 83 511 78 426 83 344 72 064 65 805 55 933 38 476 4 192 2 9 088
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 28 588 25 160 29 976 25 699 24 024 21 778 14 202 1 420 0 3 841
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 127 772 118 670 124 051 109 204 99 872 92 820 57 263 7 064 45 20 310
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 164 159 164 157 143 125 106 36 0 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 779 746 756 696 698 743 540 196 - 944
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 715 685 696 645 639 681 517 168 - 653
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 27 10 6 -1 17 26 95 531 -1 454 -886
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,67% -4,34% 13,60% 9,34% 7,60% 62,10% 710,57% 117 633,33% -99,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,10% 0,02% 0,03% 0,10% 0,07% 0,18% 1,15% 14,05% -52,36% -3,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,16% 7,52% -24 216,67% -4,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,40% 95,35% 94,84% 96,26% 95,01% 94,85% 98,81% 99,59% 100,00% 99,85%
Rörelsekapital/omsättning 0,70% 0,88% 0,92% 1,11% 1,24% 1,43% 2,11% 17,13% 20 100,00% 0,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,45% 3,49% 4,49% 8,52% 7,87% 11,20% 15,04% 32,28% 43,46% 0,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 103,57% 103,60% 104,67% 109,22% 108,42% 112,37% 117,61% 147,28% 176,86% 100,53%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...