Visa allt om Mosebacketandläkarna Aktiebolag
Visa allt om Mosebacketandläkarna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 269 2 343 2 356 2 457 2 616 2 449 2 189 2 103 1 829 1 641
Övrig omsättning 633 97 - 73 145 7 28 198 28 22
Rörelseresultat (EBIT) 524 144 180 346 498 35 -87 176 -231 -85
Resultat efter finansnetto 2 348 1 925 1 356 1 426 931 652 482 309 -161 120
Årets resultat 1 362 1 108 781 1 267 343 477 162 236 14 119
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 278 374 68 61 107 1 042 752 729 137 135
Omsättningstillgångar 9 782 7 873 6 237 5 046 3 663 1 795 1 931 1 975 1 846 2 077
Tillgångar 10 060 8 247 6 305 5 107 3 769 2 837 2 683 2 703 1 983 2 213
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 837 5 575 4 567 3 887 2 720 2 477 2 100 2 037 1 801 1 877
Obeskattade reserver 1 855 1 265 775 430 350 0 0 0 0 175
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 368 1 407 963 790 700 360 583 666 181 161
Skulder och eget kapital 10 060 8 247 6 305 5 107 3 769 2 837 2 683 2 703 1 983 2 213
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 453 427 427 420 395 360 360 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 796 318 322 315 323 232 300 243 230 204
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 348 333 318 446 393 400 433 337 332 310
Utdelning till aktieägare 100 100 100 100 100 100 100 100 0 90
Omsättning 2 902 2 440 2 356 2 530 2 761 2 456 2 217 2 301 1 857 1 663
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 135 1 172 1 178 1 229 1 308 1 225 1 095 1 052 915 821
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 583 559 544 602 584 538 549 492 498 446
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 632 258 210 392 555 86 -36 251 -178 -33
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,16% -0,55% -4,11% -6,08% 6,82% 11,88% 4,09% 14,98% 11,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,95% 23,73% 22,13% 28,65% 25,74% 24,22% 19,83% 12,21% -6,76% 6,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 106,17% 83,53% 59,21% 59,54% 37,08% 28,05% 24,30% 15,69% -7,33% 8,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,07% 84,72% 84,93% 87,22% 83,72% 72,48% 76,66% 81,60% 76,93% 81,90%
Rörelsekapital/omsättning 370,82% 275,97% 223,85% 173,22% 113,26% 58,60% 61,58% 62,24% 91,03% 116,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,34% 79,56% 82,02% 82,32% 79,01% 87,31% 78,27% 75,36% 90,82% 90,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 708,55% 550,53% 640,39% 632,28% 520,14% 494,72% 325,39% 289,94% 1 013,26% 1 277,02%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...