Visa allt om Lundin Fastighetsbyrå AB
Visa allt om Lundin Fastighetsbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 60 452 66 213 53 023 43 085 37 614 26 859 33 151 25 778 29 818 32 916
Övrig omsättning - 4 4 1 31 206 130 112 50 125
Rörelseresultat (EBIT) 8 949 9 328 6 000 4 869 2 704 889 3 936 1 706 2 120 3 856
Resultat efter finansnetto 9 105 9 432 6 102 5 002 2 727 913 3 728 1 657 2 528 4 281
Årets resultat 5 859 5 773 4 022 3 571 1 436 982 2 273 1 087 1 473 2 235
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 748 10 362 10 424 10 773 10 916 6 550 2 026 1 926 2 328 2 665
Omsättningstillgångar 36 263 32 194 18 064 15 132 14 983 10 794 25 912 18 940 18 071 27 419
Tillgångar 48 011 42 557 28 488 25 906 25 899 17 344 27 937 20 866 20 398 30 085
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 979 5 920 4 147 4 125 2 554 1 418 2 436 2 963 1 876 2 904
Obeskattade reserver 9 873 8 349 6 406 5 545 5 168 4 485 4 982 4 423 4 304 3 934
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 32 158 28 288 17 935 16 235 18 178 11 441 20 520 13 480 14 218 23 247
Skulder och eget kapital 48 011 42 557 28 488 25 906 25 899 17 344 27 937 20 866 20 398 30 085
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 1 420 1 567 1 662 2 087
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 9 718 7 536 7 752 9 614
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 3 431 2 953 3 074 3 762
Utdelning till aktieägare 5 800 5 800 4 000 4 000 2 000 300 2 000 2 800 0 2 500
Omsättning 60 452 66 217 53 027 43 086 37 645 27 065 33 281 25 890 29 868 33 041
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 0 0 22 19 19 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 1 507 1 357 1 569 1 646
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 755 707 751 860
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 245 9 622 6 349 5 280 2 987 1 158 4 512 2 297 2 722 4 480
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,70% 24,88% 23,07% 14,55% 40,04% -18,98% 28,60% -13,55% -9,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,97% 22,17% 21,42% 19,33% 10,90% 6,55% 14,49% 8,84% 14,62% 15,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,07% 14,25% 11,51% 11,62% 7,51% 4,23% 12,21% 7,16% 10,00% 13,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,79% 5,90% 0,24% -2,56% -8,49% -2,41% 16,26% 21,18% 12,92% 12,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,49% 29,21% 32,10% 32,62% 24,57% 27,23% 21,86% 29,82% 24,39% 19,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,77% 113,81% 100,72% 93,21% 82,42% 94,34% 126,28% 140,50% 127,10% 117,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...