Visa allt om M. Malmsten AB
Visa allt om M. Malmsten AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 51 553 54 755 56 674 78 792 68 785 96 561 76 381 54 479 46 636 47 035
Övrig omsättning 7 041 7 402 4 742 3 676 1 869 1 910 6 657 380 183 1 214
Rörelseresultat (EBIT) 6 933 7 153 2 079 8 113 5 084 4 465 8 053 6 475 3 601 4 653
Resultat efter finansnetto 11 756 8 624 1 781 9 588 8 956 4 128 9 373 8 780 3 448 4 918
Årets resultat 10 478 8 371 1 253 7 689 6 946 3 602 6 069 5 901 4 001 4 367
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 015 43 386 43 852 37 092 36 638 37 310 32 411 29 209 23 929 21 706
Omsättningstillgångar 41 929 29 716 27 701 34 152 41 169 29 762 34 131 26 151 25 607 27 764
Tillgångar 72 944 73 102 71 554 71 244 77 806 67 072 66 542 55 360 49 536 49 470
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 37 463 36 985 43 614 44 955 41 266 38 320 38 718 35 649 33 748 33 747
Obeskattade reserver 5 794 6 025 7 641 7 596 7 513 6 127 5 860 4 334 2 858 5 038
Avsättningar (tkr) 512 507 435 384 492 524 684 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 29 176 29 585 19 864 18 309 28 535 21 201 21 280 15 378 12 930 10 685
Skulder och eget kapital 72 944 73 102 71 554 71 244 77 806 67 072 66 542 55 360 49 536 49 470
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 2 248 2 427 2 581 2 428 3 389 2 214 2 033 1 716 1 410
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 7 219 6 184 5 695 6 163 6 776 3 508 2 950 3 328 3 326
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 4 342 3 950 3 675 3 734 4 759 2 707 2 486 2 454 2 527
Utdelning till aktieägare 11 400 0 15 000 4 000 4 000 4 000 4 000 3 000 4 000 4 000
Omsättning 58 594 62 157 61 416 82 468 70 654 98 471 83 038 54 859 46 819 48 249
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 19 18 18 19 16 14 12 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 455 2 882 3 149 4 377 3 620 6 035 5 456 4 540 3 886 3 920
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 759 761 729 690 672 989 639 645 645 641
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 944 8 086 2 934 8 998 5 781 5 608 8 827 7 061 4 267 5 339
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,85% -3,39% -28,07% 14,55% -28,77% 26,42% 40,20% 16,82% -0,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,48% 12,63% 3,63% 13,80% 12,16% 11,37% 14,48% 16,23% 7,57% 10,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,74% 16,87% 4,59% 12,48% 13,76% 7,90% 12,61% 16,49% 8,05% 10,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,29% 44,70% 36,66% 31,79% 35,50% 31,67% 26,56% 35,52% 37,64% 33,95%
Rörelsekapital/omsättning 24,74% 0,24% 13,83% 20,11% 18,37% 8,87% 16,82% 19,77% 27,18% 36,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,55% 57,02% 69,28% 71,42% 60,15% 63,87% 64,68% 70,03% 72,28% 75,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,84% 49,83% 75,11% 124,30% 106,70% 90,32% 112,37% 78,57% 109,32% 139,14%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...