Visa allt om Jan Johanssons Gräv Aktiebolag
Visa allt om Jan Johanssons Gräv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 25 16 74 167 1 625 1 663 1 824 4 235 5 734 6 185
Övrig omsättning 121 - 70 252 14 35 259 25 11 220
Rörelseresultat (EBIT) 77 -159 -32 -329 -300 -378 -237 -276 -72 178
Resultat efter finansnetto 77 -158 -31 -228 -299 -376 -241 -303 -148 90
Årets resultat 77 -158 -31 -228 -299 -376 -241 -303 -148 64
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 29 57 90 515 731 1 238 1 881 2 378 2 880
Omsättningstillgångar 277 359 448 509 429 529 521 563 959 1 201
Tillgångar 277 388 505 598 944 1 260 1 758 2 444 3 337 4 082
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 275 198 355 386 614 914 1 290 1 574 1 878 2 026
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 186 185 182 181 162 216 452 1 033 1 447
Kortfristiga skulder 0 4 -36 30 149 185 253 417 427 609
Skulder och eget kapital 277 388 505 598 944 1 260 1 758 2 444 3 337 4 082
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 125 9 215 275 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 25 0 139 475 397 491 903 1 139 1 215
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 3 66 56 155 206 195 438 540 569
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 146 16 144 419 1 639 1 698 2 083 4 260 5 745 6 405
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 1 2 2 2 4 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 16 74 167 813 832 912 1 059 1 147 1 031
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 38 - 207 319 364 355 388 405 357
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 77 -131 1 -168 -100 -112 109 235 438 694
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 56,25% -78,38% -55,69% -89,72% -2,29% -8,83% -56,93% -26,14% -7,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,80% -40,98% -6,14% -38,13% -31,67% -29,84% -13,37% -11,25% -2,16% 4,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 308,00% -993,75% -41,89% -136,53% -18,40% -22,61% -12,88% -6,49% -1,26% 2,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 91,89% 100,00% 99,57% 98,92% 98,63% 90,74% 95,67% 96,54%
Rörelsekapital/omsättning 1 108,00% 2 218,75% 654,05% 286,83% 17,23% 20,69% 14,69% 3,45% 9,28% 9,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,28% 51,03% 70,30% 64,55% 65,04% 72,54% 73,38% 64,40% 56,28% 49,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 8 975,00% - 1 696,67% 287,92% 285,95% 205,93% 135,01% 224,59% 197,21%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...