Visa allt om Fylliformis Aktiebolag
Visa allt om Fylliformis Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 631 3 208 3 140 2 923 2 788 2 779 2 716 2 739 2 781 2 513
Övrig omsättning 8 5 19 - - - - - 5 -
Rörelseresultat (EBIT) 449 300 315 328 373 262 261 1 8 301
Resultat efter finansnetto 433 288 326 327 366 254 250 -33 -44 56
Årets resultat 384 220 262 254 295 178 129 -33 -44 48
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 452 526 179 6 25 35 38 61 104 148
Omsättningstillgångar 696 732 760 826 978 720 670 657 753 945
Tillgångar 1 148 1 258 938 832 1 004 755 708 717 857 1 092
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 564 580 586 689 585 390 263 134 166 210
Obeskattade reserver 0 68 68 68 68 68 68 0 0 0
Avsättningar (tkr) 217 199 183 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 242 290 0 0 80 130 160 300 470 0
Kortfristiga skulder 125 123 102 76 271 167 218 284 221 882
Skulder och eget kapital 1 148 1 258 938 832 1 004 755 708 717 857 1 092
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 447 444 455 392 445 361 324
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 950 932 858 382 373 295 303 399 375 284
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 350 317 338 298 315 375 340 311 305 272
Utdelning till aktieägare 400 400 225 200 150 100 50 0 0 0
Omsättning 3 639 3 213 3 159 2 923 2 788 2 779 2 716 2 739 2 786 2 513
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 5 4 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 908 802 785 585 697 926 905 913 927 838
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 359 345 337 260 315 393 377 420 371 314
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 537 396 325 347 383 280 317 45 52 350
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,19% 2,17% 7,42% 4,84% 0,32% 2,32% -0,84% -1,51% 10,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 39,37% 23,45% 34,75% 39,66% 37,65% 35,10% 37,43% 0,70% 1,17% 10,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,45% 9,20% 10,38% 11,29% 13,56% 9,54% 9,76% 0,18% 0,36% 4,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,98% 99,56% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,73% 18,98% 20,96% 25,66% 25,36% 19,90% 16,64% 13,62% 19,13% 2,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,13% 50,32% 68,13% 89,19% 63,26% 58,29% 44,23% 18,69% 19,37% 19,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 524,00% 570,73% 687,25% 989,47% 333,21% 397,60% 280,73% 197,54% 304,98% 100,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...