Visa allt om Daccus Aktiebolag
Visa allt om Daccus Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 31 0 513 1 039 429 450 494 602 634
Övrig omsättning 2 422 2 398 2 277 2 459 1 353 11 44 - - 11
Rörelseresultat (EBIT) 106 275 51 147 -135 -217 -330 -477 -251 -238
Resultat efter finansnetto 84 276 52 213 -45 -124 -308 -451 -41 -41
Årets resultat 84 276 52 213 -45 -124 -308 -451 -41 367
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 267 275 273 281 392 127 133 139 109 185
Omsättningstillgångar 718 808 1 000 850 5 217 4 805 4 929 5 875 6 219 6 210
Tillgångar 985 1 084 1 274 1 131 5 608 4 932 5 062 6 014 6 328 6 395
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 744 660 385 333 4 320 4 505 4 803 5 621 6 072 6 113
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 241 424 889 798 1 288 427 258 392 256 282
Skulder och eget kapital 985 1 084 1 274 1 131 5 608 4 932 5 062 6 014 6 328 6 395
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 420 420 420 420
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 048 1 041 1 242 1 371 121 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader - 340 360 450 387 38 132 132 136 129
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 140 175 510 0 0
Omsättning 2 422 2 429 2 277 2 972 2 392 440 494 494 602 645
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 6 7 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 6 - 86 148 429 450 494 602 634
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 308 278 288 288 254 164 557 562 566 560
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 114 283 59 155 -127 -211 -324 -477 -251 -212
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% - -100,00% -50,63% 142,19% -4,67% -8,91% -17,94% -5,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 25,46% - 18,92% -0,70% -2,49% -6,08% -7,48% -0,65% -0,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 890,32% - 41,72% -3,75% -28,67% -68,44% -91,09% -6,81% -6,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 96,77% - 92,98% 95,96% 99,07% 84,67% 55,67% 87,87% 96,06%
Rörelsekapital/omsättning - 1 238,71% - 10,14% 378,15% 1 020,51% 1 038,00% 1 109,92% 990,53% 935,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,53% 60,89% 30,22% 29,44% 77,03% 91,34% 94,88% 93,47% 95,95% 95,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 297,93% 190,57% 112,49% 106,52% 403,18% 1 121,31% 1 902,33% 1 492,09% 2 367,19% 2 187,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...