Visa allt om Carlstads Konst- & Antikhandel Aktiebolag
Visa allt om Carlstads Konst- & Antikhandel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 73 9 162 156 109 81 153 353 417 368
Övrig omsättning - - - 190 - - 3 433 1 - 2 827
Rörelseresultat (EBIT) -64 -160 -107 23 -184 -159 3 153 -196 -274 2 570
Resultat efter finansnetto 797 -56 -16 85 -126 -44 3 015 -236 -290 2 486
Årets resultat 776 74 21 72 18 10 1 541 32 0 1 420
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 1 0 0 510 510 510 1 210 1 230 995
Omsättningstillgångar 4 329 3 586 3 675 3 706 3 212 3 954 3 973 1 531 2 353 2 809
Tillgångar 4 330 3 587 3 675 3 706 3 722 4 464 4 483 2 741 3 583 3 804
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 695 2 919 2 846 2 825 2 753 2 735 2 725 1 311 1 280 1 679
Obeskattade reserver 250 403 533 570 570 719 774 0 289 579
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 213 255 276 280 372 366 329 1 374 1 492 1 078
Kortfristiga skulder 172 10 21 31 27 644 655 56 522 467
Skulder och eget kapital 4 330 3 587 3 675 3 706 3 722 4 464 4 483 2 741 3 583 3 804
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 127 0 400
Omsättning 73 9 162 346 109 81 3 586 354 417 3 195
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 368
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 36
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -64 -160 -107 23 -184 -159 3 153 -176 -259 2 585
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 711,11% -94,44% 3,85% 43,12% 34,57% -47,06% -56,66% -15,35% 13,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,52% -1,39% -0,30% 2,35% -2,58% -0,90% 71,51% -7,04% -6,17% 67,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1 098,63% -555,56% -6,79% 55,77% -88,07% -49,38% 2 095,42% -54,67% -53,00% 701,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,45% -433,33% 26,54% 37,82% 58,72% 75,31% 1,96% 100,00% 98,08% 88,04%
Rörelsekapital/omsättning 5 694,52% 39 733,33% 2 255,56% 2 355,77% 2 922,02% 4 086,42% 2 168,63% 417,85% 439,09% 636,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,84% 90,14% 88,75% 88,22% 85,25% 73,14% 73,51% 47,83% 41,53% 55,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 745,35% 23 090,00% 11 538,10% 7 861,29% 7 244,44% 434,78% 442,14% 689,29% 232,18% 371,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...