Visa allt om S-A Nyström Fastighetsförvaltning AB
Visa allt om S-A Nyström Fastighetsförvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 590 626 479 517 447 504 496 415 398 425
Övrig omsättning - - - 75 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 25 21 53 176 92 190 54 -3 -30 69
Resultat efter finansnetto 25 21 55 180 92 194 54 -3 -28 70
Årets resultat 15 12 33 105 76 194 54 -3 -28 70
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 168 143 123 0 0 12 12 27 42 57
Omsättningstillgångar 291 431 443 568 523 407 238 148 138 186
Tillgångar 459 574 566 568 523 419 250 175 180 244
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 353 438 426 393 449 373 178 146 145 174
Obeskattade reserver 70 64 58 45 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
Kortfristiga skulder 37 72 82 129 75 46 71 29 31 66
Skulder och eget kapital 459 574 566 568 523 419 250 175 180 244
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 52 - 0 - - - - - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 9 - 0 - - - - - -
Utdelning till aktieägare 100 100 0 0 160 0 0 22 0 0
Omsättning 590 626 479 592 447 504 496 415 398 425
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 - - - - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 590 626 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 143 88 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 32 26 55 176 92 202 69 12 -15 84
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,75% 30,69% -7,35% 15,66% -11,31% 1,61% 19,52% 4,27% -6,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,45% 3,66% 9,72% 31,69% 17,78% 46,30% 21,60% -1,71% -15,56% 28,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,24% 3,35% 11,48% 34,82% 20,81% 38,49% 10,89% -0,72% -7,04% 16,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,31% 43,61% 39,25% 35,78% 40,94% 55,56% 38,31% 19,04% 11,56% 39,29%
Rörelsekapital/omsättning 43,05% 57,35% 75,37% 84,91% 100,22% 71,63% 33,67% 28,67% 26,88% 28,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,80% 85,00% 83,26% 75,37% 85,85% 89,02% 71,20% 83,43% 80,56% 71,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 781,08% 597,22% 536,59% 434,11% 681,33% 884,78% 335,21% 510,34% 445,16% 281,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...