Visa allt om Söderqvist Engineering Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 25 184 34 247 17 861 16 524 17 999 13 148 16 410 14 013 10 987 6 277
Övrig omsättning 530 426 365 429 41 4 17 0 4 13
Rörelseresultat (EBIT) 2 921 3 679 1 263 1 079 2 035 -166 2 583 2 471 883 247
Resultat efter finansnetto 2 921 3 672 1 258 1 108 1 948 -69 2 644 2 496 901 265
Årets resultat 2 124 2 340 824 675 1 312 159 1 626 1 431 537 177
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 293 207 123 185 996 1 076 2 381 2 173 1 110 922
Omsättningstillgångar 13 234 11 689 9 779 7 995 7 824 6 572 6 031 4 710 3 647 3 246
Tillgångar 13 527 11 895 9 902 8 180 8 820 7 648 8 412 6 882 4 757 4 167
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 647 5 324 3 383 2 960 2 685 1 372 3 213 2 587 1 676 1 509
Obeskattade reserver 3 595 3 392 2 860 2 694 2 484 2 261 2 571 2 033 1 492 1 343
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 285 3 179 3 659 2 526 3 652 4 014 2 627 2 262 1 588 1 316
Skulder och eget kapital 13 527 11 895 9 902 8 180 8 820 7 648 8 412 6 882 4 757 4 167
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 576 531
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 3 136 3 060 3 379 2 252 1 294 884
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - - 1 149 939 988 664 514 370
Utdelning till aktieägare 1 000 800 400 400 400 0 2 000 0 0 370
Omsättning 25 714 34 673 18 226 16 953 18 040 13 152 16 427 14 013 10 991 6 290
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 9 9 9 10 9 9 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 518 3 805 1 985 1 836 1 800 1 461 1 823 2 803 2 197 1 569
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 747 1 253 714 627 489 494 539 632 520 523
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 032 3 835 1 356 1 177 2 138 -71 2 705 2 571 974 344
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -26,46% 91,74% 8,09% -8,19% 36,90% -19,88% 17,11% 27,54% 75,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,59% 30,93% 12,75% 13,57% 23,11% -0,89% 31,48% 36,28% 18,96% 6,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,60% 10,74% 7,07% 6,72% 11,32% -0,52% 16,14% 17,82% 8,21% 4,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,72% 61,45% 58,95% 60,48% 55,32% 51,14% 61,18% 54,22% 47,76% 63,60%
Rörelsekapital/omsättning 39,51% 24,85% 34,26% 33,10% 23,18% 19,46% 20,74% 17,47% 18,74% 30,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,87% 67,00% 56,69% 61,87% 52,41% 41,00% 62,03% 59,36% 58,35% 59,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 380,37% 348,60% 257,72% 302,69% 206,24% 156,45% 218,46% 195,31% 211,27% 224,47%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2019 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!