Visa allt om BERTEGRUPPEN Aktiebolag
Visa allt om BERTEGRUPPEN Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 645 403 607 920 577 834 521 565 529 346 543 517 585 211 576 419 555 716 477 590
Övrig omsättning 2 794 2 045 1 455 2 433 3 274 6 190 1 399 1 331 2 023 1 906
Rörelseresultat (EBIT) 18 741 14 389 21 043 14 796 11 912 -11 110 8 401 19 548 12 032 15 008
Resultat efter finansnetto 14 181 8 781 15 955 8 745 5 465 -7 443 6 500 13 705 6 607 8 182
Årets resultat 11 257 6 958 12 347 6 632 4 110 -2 269 5 323 10 010 4 710 5 987
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 283 593 274 125 264 312 173 069 149 209 159 776 168 093 119 069 115 182 107 424
Omsättningstillgångar 186 785 181 589 153 463 138 305 138 555 135 257 167 142 172 978 173 114 167 384
Tillgångar 470 378 455 714 417 775 311 374 287 764 295 033 335 235 292 047 288 296 274 808
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 98 975 88 769 82 517 70 876 64 950 61 456 64 353 59 580 50 119 45 956
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 16 614 15 801 12 824 9 438 7 618 6 563 8 842 7 960 8 511 7 799
Långfristiga skulder 205 567 209 250 219 772 148 634 144 047 150 138 162 197 130 622 130 756 138 901
Kortfristiga skulder 149 222 141 894 102 662 82 426 71 149 76 876 99 843 93 886 98 910 82 152
Skulder och eget kapital 470 378 455 714 417 775 311 374 287 764 295 033 335 235 292 047 288 296 274 808
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 4 832 4 759 4 656 3 189 2 956 3 433 3 921 5 209 3 816 3 109
Varav tantiem till styrelse & VD 22 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 72 706 72 055 64 363 57 862 55 110 56 706 48 446 47 348 48 770 17 422
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 33 641 34 637 31 645 23 771 23 450 23 726 19 847 20 186 19 635 18 593
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 648 197 609 965 579 289 523 998 532 620 549 707 586 610 577 750 557 739 479 496
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 185 179 166 155 158 165 161 173 158 146
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 489 3 396 3 481 3 365 3 350 3 294 3 635 3 332 3 517 3 271
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 601 623 606 547 516 508 449 420 457 268
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 56 707 42 789 43 039 35 242 31 745 9 670 25 938 37 446 28 992 30 927
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,17% 5,21% 10,79% -1,47% -2,61% -7,12% 1,53% 3,73% 16,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,04% 3,21% 5,27% 4,97% 4,46% 0,57% 3,93% 7,02% 4,32% 5,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,94% 2,41% 3,81% 2,97% 2,43% 0,31% 2,25% 3,56% 2,24% 3,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,13% 26,26% 26,13% 22,75% 21,38% 23,15% 26,11% 26,52% 27,86% 27,73%
Rörelsekapital/omsättning 5,82% 6,53% 8,79% 10,71% 12,73% 10,74% 11,50% 13,72% 13,35% 17,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,04% 19,48% 19,75% 22,76% 22,57% 20,83% 19,20% 20,40% 17,38% 16,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 37,36% 54,66% 65,31% 81,81% 93,42% 77,68% 68,65% 73,55% 82,79% 79,09%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 6 866 7 826 8 031 4 409 5 245 5 716 5 075 5 213 4 592 3 335
Övrig omsättning 68 - 21 140 8 245 - 16 217 210
Rörelseresultat (EBIT) -2 699 -1 763 -1 324 -4 289 -4 040 -4 172 -4 480 -3 258 -3 545 -2 830
Resultat efter finansnetto -3 091 -2 448 -1 914 -4 710 -4 141 -528 2 867 -3 409 -3 632 -2 996
Årets resultat 7 577 80 55 37 42 -7 840 5 738 10 976 762 394
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 546 20 275 21 237 23 072 20 424 22 291 21 708 18 184 19 594 17 165
Omsättningstillgångar 65 421 55 909 37 799 32 979 23 173 32 735 36 114 33 175 26 723 18 089
Tillgångar 82 967 76 184 59 036 56 051 43 597 55 025 57 822 51 359 46 317 35 254
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 942 11 070 11 696 12 347 13 015 13 591 22 048 16 859 6 433 6 218
Obeskattade reserver 791 803 1 492 1 602 1 185 0 1 708 921 1 125 417
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 60 048 37 867 20 442 10 349 4 438 2 953 9 539 17 211 7 313 10 766
Kortfristiga skulder 4 186 26 444 25 406 31 753 24 958 38 481 24 526 16 368 31 446 17 853
Skulder och eget kapital 82 967 76 184 59 036 56 051 43 597 55 025 57 822 51 359 46 317 35 254
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 813 1 829 1 312 1 410 1 303 1 428 1 279 426 1 072 378
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 432 500 100 562 513 563 - 666 378 1 020
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 543 752 563 642 625 1 015 512 911 606 606
Utdelning till aktieägare 706 706 706 706 706 617 617 549 549 549
Omsättning 6 934 7 826 8 052 4 549 5 253 5 961 5 075 5 229 4 809 3 545
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 433 3 913 2 677 1 470 1 748 1 905 2 538 2 607 2 296 1 668
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 394 1 541 658 871 814 1 002 896 1 002 1 028 1 002
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 188 48 642 -2 623 -2 028 -1 711 -4 480 -1 745 -2 079 -1 597
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,27% -2,55% 82,15% -15,94% -8,24% 12,63% -2,65% 13,52% 37,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,81% -1,85% -1,58% -6,61% -6,98% 0,95% 5,84% -5,48% -6,84% -5,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -33,99% -17,98% -11,59% -84,08% -58,04% 9,10% 66,50% -54,04% -68,97% -58,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 11,24% 35,41% 32,37% -11,43% -8,83% -8,80% -6,92% 4,49% -11,87% -13,07%
Rörelsekapital/omsättning 891,86% 376,50% 154,31% 27,81% -34,03% -100,52% 228,33% 322,41% -102,85% 7,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,37% 15,35% 21,78% 24,26% 31,97% 24,70% 40,31% 34,15% 15,68% 18,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 562,85% 211,42% 148,78% 103,86% 92,85% 85,07% 147,25% 202,68% 84,98% 101,32%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...