Visa allt om Krokströms Advokatbyrå Aktiebolag
Visa allt om Krokströms Advokatbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 487 5 411 4 771 6 359 5 322 6 792 4 079 5 306 4 640 5 124
Övrig omsättning 23 1 6 1 246 1 1 9 - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 457 820 -73 1 011 1 108 1 835 341 926 708 924
Resultat efter finansnetto 3 225 761 -50 1 018 1 132 1 867 373 923 767 996
Årets resultat 2 941 545 505 911 757 959 248 494 405 685
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 24 51 19 19 19 19 80 93 111
Omsättningstillgångar 5 601 3 036 2 876 4 452 3 564 4 066 2 151 3 251 2 888 3 882
Tillgångar 5 618 3 060 2 927 4 471 3 583 4 086 2 170 3 331 2 981 3 992
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 066 1 025 1 080 1 475 1 165 1 108 569 1 438 526 2 226
Obeskattade reserver 300 300 300 1 039 1 235 935 435 435 196 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 7 7 7 7 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 253 1 735 1 540 1 950 1 177 2 036 1 166 1 458 2 259 1 767
Skulder och eget kapital 5 618 3 060 2 927 4 471 3 583 4 086 2 170 3 331 2 981 3 992
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 1 216 1 656 525 426
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 775 2 514 2 609 2 947 2 190 2 952 746 761 1 759 2 033
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 219 971 1 222 1 737 1 294 900 887 927 917 969
Utdelning till aktieägare 600 600 600 900 600 700 420 720 0 2 105
Omsättning 7 510 5 412 4 777 6 360 5 568 6 793 4 080 5 315 4 640 5 124
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 497 1 082 954 1 272 1 064 1 358 816 1 061 928 1 025
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 815 715 790 906 714 823 586 698 651 692
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 464 828 -65 1 011 1 108 1 835 352 939 726 963
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 38,37% 13,41% -24,97% 19,49% -21,64% 66,51% -23,12% 14,35% -9,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 57,64% 26,83% -1,74% 23,22% 31,62% 45,72% 17,19% 27,80% 25,76% 24,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 43,25% 15,17% -1,07% 16,32% 21,29% 27,50% 9,14% 17,45% 16,55% 19,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 44,72% 24,04% 28,00% 39,35% 44,85% 29,89% 24,15% 33,79% 13,56% 41,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,74% 41,14% 44,89% 51,12% 57,92% 43,98% 41,00% 52,79% 22,38% 55,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 248,60% 174,99% 186,75% 228,31% 302,80% 199,71% 184,48% 222,98% 127,84% 219,69%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...