Visa allt om Yellow Line Aktiebolag
Visa allt om Yellow Line Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 37 497 29 915 26 776 27 356 26 671 22 934 30 003 17 976 16 902 14 279
Övrig omsättning 92 89 - 180 69 87 151 247 301 359
Rörelseresultat (EBIT) 7 266 4 675 372 1 055 -152 338 1 169 -183 1 654 1 739
Resultat efter finansnetto 7 190 4 388 63 735 -407 1 914 730 -813 1 373 2 008
Årets resultat 3 354 3 423 -67 570 4 1 884 611 232 575 977
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 790 12 465 13 041 10 978 10 003 7 074 8 414 7 191 7 899 4 458
Omsättningstillgångar 10 145 8 242 7 147 7 931 7 387 9 505 5 209 2 620 4 112 4 775
Tillgångar 27 935 20 708 20 188 18 910 17 389 16 578 13 623 9 812 12 011 9 232
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 950 12 596 9 173 9 240 8 671 8 666 6 782 6 171 6 239 5 664
Obeskattade reserver 2 500 0 0 0 0 0 0 0 1 152 652
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 306 2 903 4 755 4 318 3 062 1 962 2 314 1 381 678 0
Kortfristiga skulder 11 179 5 208 6 260 5 351 5 657 5 950 4 527 2 259 3 942 2 917
Skulder och eget kapital 27 935 20 708 20 188 18 910 17 389 16 578 13 623 9 812 12 011 9 232
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 321 385 461 414 370
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 3 767 4 320 4 804 4 955 2 857 3 305 2 548 1 930 1 480
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 1 219 1 366 1 509 1 560 1 020 1 177 959 760 624
Utdelning till aktieägare 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 300 0
Omsättning 37 589 30 004 26 776 27 536 26 740 23 021 30 154 18 223 17 203 14 638
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 12 14 16 22 14 14 11 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 678 2 493 1 913 1 710 1 212 1 638 2 143 1 634 2 113 2 040
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 414 429 424 411 306 327 369 383 407 361
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 413 8 016 3 772 4 276 3 504 3 715 4 448 2 340 3 975 3 031
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,35% 11,72% -2,12% 2,57% 16,29% -23,56% 66,91% 6,35% 18,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,50% 22,69% 1,91% 5,73% -0,55% 13,10% 6,89% -4,95% 13,98% 22,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,75% 15,70% 1,44% 3,96% -0,36% 9,47% 3,13% -2,70% 9,93% 14,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,12% 87,50% 89,17% 93,35% 80,21% 85,33% 78,81% 76,34% 75,52% 70,06%
Rörelsekapital/omsättning -2,76% 10,14% 3,31% 9,43% 6,49% 15,50% 2,27% 2,01% 1,01% 13,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,34% 60,83% 45,44% 48,86% 49,86% 52,27% 49,78% 62,89% 58,85% 66,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,75% 157,53% 113,56% 147,51% 129,91% 159,11% 111,24% 104,16% 97,92% 141,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...