Visa allt om Sydsvenska Hälsogruppen Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 90 769 108 976 97 964 98 440 96 741 94 617 98 386 93 708 86 929 92 673
Övrig omsättning 2 290 3 648 2 477 211 426 307 118 475 315 119
Rörelseresultat (EBIT) 13 288 18 448 11 471 11 214 11 160 9 378 11 009 5 983 8 940 12 376
Resultat efter finansnetto 92 623 19 947 13 208 12 766 12 454 13 400 11 470 6 928 9 258 12 519
Årets resultat 89 616 16 000 10 622 10 036 9 973 11 279 8 996 5 502 7 720 9 669
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 134 126 62 409 57 884 67 336 61 612 59 720 62 400 60 739 58 456 59 752
Omsättningstillgångar 23 071 25 435 23 377 20 338 23 185 22 106 21 711 25 290 27 629 26 596
Tillgångar 157 197 87 844 81 261 87 674 84 798 81 826 84 110 86 028 86 085 86 349
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 132 521 58 848 52 836 58 218 57 161 56 864 55 584 56 588 59 983 58 263
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 385 506 426 463 1 073 1 504 1 552 1 595 1 974 1 938
Långfristiga skulder 9 797 13 553 11 100 12 246 10 452 11 307 13 636 14 338 12 948 14 262
Kortfristiga skulder 14 494 14 938 16 899 16 748 16 112 12 150 13 338 13 507 11 180 11 886
Skulder och eget kapital 157 197 87 844 81 261 87 674 84 798 81 826 84 110 86 028 86 085 86 349
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 3 383 2 860 2 244 1 779 2 424 2 131 2 433 2 392 1 831 1 649
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 240 240 60
Löner till övriga anställda 37 677 45 362 42 305 42 760 41 332 39 811 41 178 38 801 38 042 38 004
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 16 278 48 222 17 474 17 568 17 553 16 838 16 734 15 999 14 771 14 870
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 93 059 112 624 100 441 98 651 97 167 94 924 98 504 94 183 87 244 92 792
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 96 112 111 113 113 111 117 121 119 121
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 946 973 883 871 856 852 841 774 731 766
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 608 589 557 552 547 534 520 477 465 457
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 18 110 23 336 16 073 15 666 15 647 13 965 15 470 10 207 12 733 16 008
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,71% 11,24% -0,48% 1,76% 2,24% -3,83% 4,99% 7,80% -6,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 59,03% 22,94% 16,48% 14,78% 14,89% 16,62% 13,89% 8,45% 11,18% 15,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 102,23% 18,49% 13,67% 13,16% 13,05% 14,37% 11,88% 7,76% 11,07% 14,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,45% 9,63% 6,61% 3,65% 7,31% 10,52% 8,51% 12,57% 18,92% 15,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,30% 66,99% 65,02% 66,40% 67,41% 69,49% 66,08% 65,78% 69,68% 67,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 154,51% 166,65% 135,65% 118,64% 141,55% 178,43% 159,08% 183,39% 242,56% 219,40%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 3 2 2 4 3 2 3 2 5 5
Övrig omsättning 0 0 0 28 140 10 44 0 17 0
Rörelseresultat (EBIT) -2 769 -2 578 -1 283 -1 278 -3 174 -3 499 -3 656 -3 268 -3 072 -2 780
Resultat efter finansnetto 3 196 3 419 -1 287 -1 281 -3 178 1 057 -3 656 -3 266 -3 073 -2 778
Årets resultat 16 469 19 374 8 810 9 641 9 459 11 534 8 416 5 434 4 200 5 676
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 332 4 490 4 588 4 689 4 498 4 639 10 326 10 194 10 347 10 282
Omsättningstillgångar 32 414 26 707 21 920 27 661 28 144 27 201 21 874 21 614 24 862 26 535
Tillgångar 32 746 31 197 26 507 32 351 32 642 31 840 32 199 31 807 35 209 36 818
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 181 26 672 17 286 24 480 23 847 24 064 22 530 24 114 27 181 28 981
Obeskattade reserver 0 0 0 0 2 646 4 726 4 780 4 733 6 092 6 068
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 564 4 525 9 222 7 871 6 149 3 050 4 889 2 960 1 937 1 769
Skulder och eget kapital 32 746 31 197 26 507 32 351 32 642 31 840 32 199 31 807 35 209 36 818
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 126 1 072 265 202 723 800 745 747 196 76
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 60
Löner till övriga anställda 45 45 53 30 688 660 706 669 1 181 1 094
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 781 749 166 251 640 657 644 632 600 485
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Omsättning 3 2 2 32 143 12 47 2 22 5
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 2 2 4 1 1 1 1 2 2
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 957 1 870 494 497 - 709 701 714 666 558
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 665 -2 480 -1 181 -1 173 -1 040 -3 332 -3 501 -3 115 -2 902 -2 580
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 50,00% 0,00% -50,00% 33,33% 50,00% -33,33% 50,00% -60,00% 0,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,77% 10,97% -4,84% -3,95% -9,72% 3,33% -11,34% -10,26% -8,72% -7,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 106 633,33% 171 100,00% -64 150,00% -31 950,00% -105 800,00% 53 050,00% -121 733,33% -163 100,00% -61 400,00% -55 500,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 895 000,00% 1 109 100,00% 634 900,00% 494 750,00% 733 166,67% 1 207 550,00% 566 166,67% 932 700,00% 458 500,00% 495 320,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,01% 85,50% 65,21% 75,67% 79,38% 87,16% 81,55% 87,42% 90,69% 90,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 582,57% 590,21% 237,69% 351,43% 457,70% 891,84% 447,41% 730,20% 1 283,53% 1 500,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!