Visa allt om ITS Energy Group AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 250 899 205 733 206 003 179 861 150 614 131 098
Övrig omsättning 1 034 685 1 211 1 102 1 232 1 292
Rörelseresultat (EBIT) 24 583 9 922 11 749 10 081 8 569 1 496
Resultat efter finansnetto 24 574 9 711 11 494 9 053 8 262 1 453
Årets resultat 19 051 5 906 7 164 6 733 5 690 220
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 982 12 915 20 317 25 896 23 200 12 759
Omsättningstillgångar 54 239 68 608 59 284 49 307 40 252 36 481
Tillgångar 73 221 81 523 79 601 75 204 63 452 49 240
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 829 29 451 33 504 27 309 25 176 21 662
Minoritetsintressen 2 074 2 556 2 196 1 444 843 715
Avsättningar (tkr) 648 1 183 1 188 835 989 1 530
Långfristiga skulder 15 645 12 295 12 755 17 033 15 148 0
Kortfristiga skulder 41 025 36 039 29 957 28 583 21 295 25 333
Skulder och eget kapital 73 221 81 523 79 601 75 204 63 452 49 240
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 859 1 806 1 787 1 835 968 971
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 60 536 56 531 53 301 50 986 44 493 40 059
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 -
Sociala kostnader 29 403 28 611 25 078 22 634 18 952 17 391
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 251 933 206 418 207 214 180 963 151 846 132 390
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 117 129 122 122 107 103
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 144 1 595 1 689 1 474 1 408 1 273
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 809 682 675 635 605 580
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 29 285 20 458 17 920 16 261 13 745 3 489
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,95% -0,13% 14,53% 19,42% 14,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,57% 12,20% 14,76% 13,41% 13,56% 3,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,80% 4,83% 5,70% 5,61% 5,71% 1,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,56% 63,94% 59,84% 61,79% 63,42% 62,39%
Rörelsekapital/omsättning 5,27% 15,83% 14,24% 11,52% 12,59% 8,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,89% 36,13% 42,09% 36,31% 39,68% 43,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,21% 189,13% 196,76% 171,10% 187,79% 142,31%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 2 042 2 174 1 874 2 068 2 240 2 980 4 562 4 800 1 710 0
Övrig omsättning - - - - 4 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 113 103 -181 60 125 71 239 251 -698 -1
Resultat efter finansnetto 20 813 12 491 8 886 6 079 6 389 3 409 1 101 37 -769 -1
Årets resultat 20 779 12 479 8 954 6 076 6 361 3 398 1 263 37 -769 -1
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 391 21 750 21 750 21 750 21 750 21 750 21 750 23 250 21 360 0
Omsättningstillgångar 6 020 19 700 16 161 10 236 8 030 3 223 2 534 658 3 465 116
Tillgångar 27 411 41 450 37 911 31 986 29 780 24 973 24 284 23 908 24 825 116
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 26 760 39 935 36 456 28 471 26 394 24 034 20 636 14 283 14 246 115
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 963 989 3 188 3 162 0 0 6 000 6 000 0
Kortfristiga skulder 651 551 466 327 223 939 3 648 3 625 4 579 1
Skulder och eget kapital 27 411 41 450 37 911 31 986 29 780 24 973 24 284 23 908 24 825 116
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 936 909 912 986 968 971 968 889 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 290 607 940 1 595 482 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - - - -
Sociala kostnader 700 700 707 525 643 902 1 050 1 516 270 0
Utdelning till aktieägare 6 500 6 500 5 000 4 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 042 2 174 1 874 2 068 2 244 2 980 4 562 4 800 1 710 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 3 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 042 2 174 1 874 2 068 2 240 1 490 2 281 1 600 1 710 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 696 1 757 1 713 1 484 1 837 1 262 1 513 1 346 751 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 113 103 -181 60 125 71 239 251 -698 -1
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,07% 16,01% -9,38% -7,68% -24,83% -34,68% -4,96% 180,70% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 75,93% 30,17% 23,53% 19,20% 21,58% 13,90% 5,28% 1,07% -2,80% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1 019,25% 575,16% 475,93% 296,91% 286,88% 116,51% 28,08% 5,35% -40,58% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 262,93% 880,82% 837,51% 479,16% 348,53% 76,64% -24,42% -61,81% -65,15% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,63% 96,34% 96,16% 89,01% 88,63% 96,24% 84,98% 59,74% 57,39% 99,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 924,73% 3 575,32% 3 468,03% 3 130,28% 3 600,90% 343,24% 69,46% 18,15% 75,67% 11 600,00%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...