Visa allt om Indoor Energy Group Nordic AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 445 948 419 261 341 854 266 517 250 899 205 733 206 003 179 861 150 614 131 098
Övrig omsättning 1 826 1 637 2 610 811 1 034 685 1 211 1 102 1 232 1 292
Rörelseresultat (EBIT) 7 016 25 291 19 616 21 840 24 583 9 922 11 749 10 081 8 569 1 496
Resultat efter finansnetto 6 551 24 785 19 362 21 606 24 574 9 711 11 494 9 053 8 262 1 453
Årets resultat 3 323 18 326 14 490 16 451 19 051 5 906 7 164 6 733 5 690 220
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 35 036 31 434 31 040 26 210 18 982 12 915 20 317 25 896 23 200 12 759
Omsättningstillgångar 122 522 130 139 104 405 61 599 54 239 68 608 59 284 49 307 40 252 36 481
Tillgångar 157 558 161 572 135 445 87 809 73 221 81 523 79 601 75 204 63 452 49 240
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 35 489 43 858 34 148 23 182 13 829 29 451 33 504 27 309 25 176 21 662
Minoritetsintressen 11 514 4 963 4 406 3 055 2 074 2 556 2 196 1 444 843 715
Avsättningar (tkr) 2 385 1 560 1 823 623 648 1 183 1 188 835 989 1 530
Långfristiga skulder 14 006 16 967 21 658 18 783 15 645 12 295 12 755 17 033 15 148 0
Kortfristiga skulder 94 164 94 225 73 411 42 165 41 025 36 039 29 957 28 583 21 295 25 333
Skulder och eget kapital 157 558 161 572 135 445 87 809 73 221 81 523 79 601 75 204 63 452 49 240
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 2 492 956 2 548 2 326 1 859 1 806 1 787 1 835 968 971
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 117 647 - 91 950 67 685 60 536 56 531 53 301 50 986 44 493 40 059
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 56 432 722 43 467 33 796 29 403 28 611 25 078 22 634 18 952 17 391
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 447 774 420 898 344 464 267 328 251 933 206 418 207 214 180 963 151 846 132 390
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 235 220 202 150 117 129 122 122 107 103
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 898 1 906 1 692 1 777 2 144 1 595 1 689 1 474 1 408 1 273
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 789 721 688 721 809 682 675 635 605 580
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 17 896 35 615 26 451 26 647 29 285 20 458 17 920 16 261 13 745 3 489
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,37% 22,64% 28,27% 6,22% 21,95% -0,13% 14,53% 19,42% 14,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,56% 15,66% 14,51% 24,89% 33,57% 12,20% 14,76% 13,41% 13,56% 3,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,61% 6,03% 5,75% 8,20% 9,80% 4,83% 5,70% 5,61% 5,71% 1,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,92% 58,36% 62,03% 63,51% 59,56% 63,94% 59,84% 61,79% 63,42% 62,39%
Rörelsekapital/omsättning 6,36% 8,57% 9,07% 7,29% 5,27% 15,83% 14,24% 11,52% 12,59% 8,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,52% 27,14% 25,21% 26,40% 18,89% 36,13% 42,09% 36,31% 39,68% 43,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 128,99% 136,83% 140,30% 144,27% 132,21% 189,13% 196,76% 171,10% 187,79% 142,31%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 2 400 2 400 2 306 2 169 2 042 2 174 1 874 2 068 2 240 2 980
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Rörelseresultat (EBIT) 239 173 389 34 113 103 -181 60 125 71
Resultat efter finansnetto 3 317 9 573 10 488 33 20 813 12 491 8 886 6 079 6 389 3 409
Årets resultat 3 278 9 527 10 398 3 20 779 12 479 8 954 6 076 6 361 3 398
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 186 30 686 29 391 29 391 21 391 21 750 21 750 21 750 21 750 21 750
Omsättningstillgångar 6 755 10 732 12 068 1 649 6 020 19 700 16 161 10 236 8 030 3 223
Tillgångar 48 940 41 418 41 459 31 040 27 411 41 450 37 911 31 986 29 780 24 973
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 26 026 32 749 31 222 20 823 26 760 39 935 36 456 28 471 26 394 24 034
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 759 0 0 1 600 0 963 989 3 188 3 162 0
Kortfristiga skulder 17 155 8 669 10 237 8 616 651 551 466 327 223 939
Skulder och eget kapital 48 940 41 418 41 459 31 040 27 411 41 450 37 911 31 986 29 780 24 973
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 864 956 897 938 936 909 912 986 968 971
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - 0 0 - 0 0 0 0 290 607
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 370 1 677 672 718 700 700 707 525 643 902
Utdelning till aktieägare 5 000 0 0 0 6 500 6 500 5 000 4 000 0 0
Omsättning 2 400 2 400 2 306 2 169 2 042 2 174 1 874 2 068 2 244 2 980
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 400 2 400 2 306 2 169 2 042 2 174 1 874 2 068 2 240 1 490
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 653 1 759 1 628 1 745 1 696 1 757 1 713 1 484 1 837 1 262
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 239 173 389 34 113 103 -181 60 125 71
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% 4,08% 6,32% 6,22% -6,07% 16,01% -9,38% -7,68% -24,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,01% 23,11% 25,30% 0,11% 75,93% 30,17% 23,53% 19,20% 21,58% 13,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 142,92% 398,88% 454,86% 1,57% 1 019,25% 575,16% 475,93% 296,91% 286,88% 116,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 92,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -433,33% 85,96% 79,40% -321,21% 262,93% 880,82% 837,51% 479,16% 348,53% 76,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,18% 79,07% 75,31% 67,08% 97,63% 96,34% 96,16% 89,01% 88,63% 96,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 39,38% 123,80% 117,89% 19,14% 924,73% 3 575,32% 3 468,03% 3 130,28% 3 600,90% 343,24%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!