Visa allt om Hisinge Bil & Däck Aktiebolag
Visa allt om Hisinge Bil & Däck Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 10 897 9 778 10 011 9 281 9 655 10 167 9 398 10 306 9 564 10 290
Övrig omsättning - - - - - - - 20 25 116
Rörelseresultat (EBIT) 533 144 300 74 137 319 111 220 -179 -582
Resultat efter finansnetto 494 124 308 86 153 320 110 223 -176 -601
Årets resultat 341 -466 83 -217 -108 175 -224 -160 -240 -230
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 090 1 233 863 920 1 021 1 044 1 057 1 120 1 213 1 341
Omsättningstillgångar 2 829 2 492 3 727 3 555 3 339 3 226 2 953 2 672 2 448 2 501
Tillgångar 3 918 3 725 4 590 4 475 4 360 4 270 4 010 3 792 3 661 3 842
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 578 237 703 621 838 946 818 1 042 1 202 1 442
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 559 1 520 0 0 0 0 0 0 0 226
Kortfristiga skulder 1 781 1 967 3 886 3 854 3 522 3 324 3 193 2 750 2 459 2 174
Skulder och eget kapital 3 918 3 725 4 590 4 475 4 360 4 270 4 010 3 792 3 661 3 842
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 135 133 133 133 143
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 259 2 194 1 944 1 551 1 360 1 307 1 332 1 781 1 662 1 512
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 978 959 841 626 431 615 516 823 768 699
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0
Omsättning 10 897 9 778 10 011 9 281 9 655 10 167 9 398 10 326 9 589 10 406
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 9 8 6 6 7 7 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 362 1 086 1 251 1 547 1 609 1 452 1 343 1 145 1 063 1 143
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 415 361 362 369 307 297 287 311 289 266
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 704 253 405 191 252 462 267 401 6 -383
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,44% -2,33% 7,87% -3,87% -5,04% 8,18% -8,81% 7,76% -7,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,60% 3,89% 6,71% 1,92% 3,51% 7,49% 2,77% 5,99% -4,62% -15,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,89% 1,48% 3,08% 0,93% 1,58% 3,15% 1,18% 2,20% -1,77% -5,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,90% 57,41% 55,56% 54,39% 52,78% 51,69% 54,74% 53,60% 53,88% 47,94%
Rörelsekapital/omsättning 9,62% 5,37% -1,59% -3,22% -1,90% -0,96% -2,55% -0,76% -0,12% 3,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,75% 6,36% 15,32% 13,88% 19,22% 22,15% 20,40% 27,48% 32,83% 37,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 136,55% 106,96% 89,45% 86,74% 88,84% 91,00% 86,38% 90,40% 92,03% 110,12%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...