Visa allt om Welins Café Aktiebolag
Visa allt om Welins Café Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 2 641 3 251 2 939 2 112 4 598 5 229 4 683 4 114
Övrig omsättning 6 790 - 10 - - 1 957 21 13 14
Rörelseresultat (EBIT) -13 532 218 481 431 111 1 263 651 514 573
Resultat efter finansnetto -22 523 180 450 445 139 1 102 663 519 667
Årets resultat 18 466 104 259 246 75 609 489 374 480
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 150 3 150 1 952 1 912 1 947 1 504 782 895 926 458
Omsättningstillgångar 483 929 1 975 2 111 1 875 1 995 2 800 2 421 1 881 1 993
Tillgångar 3 633 4 079 3 926 4 024 3 821 3 498 3 581 3 316 2 807 2 451
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 220 3 452 3 186 3 083 3 174 2 928 2 853 2 794 2 305 1 932
Obeskattade reserver 360 505 580 535 420 310 275 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 54 122 160 406 227 260 453 522 502 519
Skulder och eget kapital 3 633 4 079 3 926 4 024 3 821 3 498 3 581 3 316 2 807 2 451
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 80 252 387 264 264
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 115 783 863 786 484 1 008 1 039 956 746
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 36 315 345 286 185 1 696 603 598 432
Utdelning till aktieägare 0 250 200 0 350 0 0 550 0 0
Omsättning 6 790 2 641 3 261 2 939 2 112 6 555 5 250 4 696 4 128
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 3 3 3 3 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 880 1 084 980 704 920 1 046 937 1 029
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 156 366 403 350 250 591 406 364 361
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -13 532 236 508 458 138 1 283 745 589 645
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -18,76% 10,62% 39,16% -54,07% -12,07% 11,66% 13,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 5,86% 12,62% 12,72% 4,66% 35,30% 21,11% 20,16% 28,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 8,71% 15,63% 16,54% 7,72% 27,49% 13,39% 12,09% 17,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 62,78% 64,20% 65,97% 64,39% 68,60% 69,10% 66,56% 67,55%
Rörelsekapital/omsättning - - 68,72% 52,45% 56,07% 82,15% 51,04% 36,32% 29,45% 35,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,36% 94,29% 92,67% 86,99% 91,17% 90,24% 85,33% 84,26% 82,12% 78,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 894,44% 761,48% 1 221,88% 516,50% 814,54% 758,08% 612,14% 450,00% 361,16% 370,33%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...