Visa allt om Aktiebolaget Kulturtuben
Visa allt om Aktiebolaget Kulturtuben

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
Nettoomsättning 105 023 59 236 45 206 72 530 53 186 38 289 42 656 43 351 44 030 31 000
Övrig omsättning - - - - - - 209 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 562 7 130 10 5 452 -614 -1 843 -337 -285 1 439 -1 390
Resultat efter finansnetto 9 355 7 316 291 5 576 -486 -1 877 -242 -112 2 062 -1 329
Årets resultat 2 181 1 589 -165 2 952 -491 -1 877 -247 -112 740 -1 030
Balansräkningar (tkr)
2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 013 739 446 823 768 964 1 405 1 221 1 511 1 922
Omsättningstillgångar 32 164 37 062 26 440 13 743 10 197 10 731 10 728 9 966 11 342 10 646
Tillgångar 33 177 37 802 26 886 14 566 10 965 11 695 12 133 11 188 12 853 12 568
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 800 7 642 6 323 7 494 4 771 5 013 7 019 7 197 7 299 6 551
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 307 184 103 50 0 0 0 25 55 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 23 069 29 975 20 461 7 022 6 194 6 682 5 114 3 966 5 499 6 018
Skulder och eget kapital 33 177 37 802 26 886 14 566 10 965 11 695 12 133 11 188 12 853 12 568
Löner & utdelning (tkr)
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
2005-06
Löner till styrelse & VD 25 25 25 50 0 0 25 25 25 25
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 7 977 7 023 6 659 7 328 5 150 4 247 5 209 4 843 6 139 4 080
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 2 453 2 122 1 999 3 035 1 577 1 414 1 832 1 809 2 236 1 547
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 105 023 59 236 45 206 72 530 53 186 38 289 42 865 43 351 44 030 31 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 32 29 29 33 24 21 27 25 32 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 282 2 043 1 559 2 198 2 216 1 823 1 580 1 734 1 376 1 409
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 334 325 306 289 284 273 262 272 267 260
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 956 7 473 386 5 844 -247 -1 334 190 246 2 046 -792
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 77,30% 31,04% -37,67% 36,37% 38,91% -10,24% -1,60% -1,54% 42,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,21% 19,36% 1,08% 38,38% -4,45% -14,64% -1,58% -1,00% 16,05% -10,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,91% 12,36% 0,64% 7,71% -0,92% -4,47% -0,45% -0,26% 4,69% -4,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,82% 95,28% 96,22% 97,30% 96,80% 95,76% 96,01% 96,24% 96,25% 54,45%
Rörelsekapital/omsättning 8,66% 11,96% 13,23% 9,27% 7,53% 10,57% 13,16% 13,84% 13,27% 14,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,54% 20,22% 23,52% 51,45% 43,51% 42,86% 57,85% 64,33% 56,79% 52,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 136,90% 108,84% 124,20% 190,66% 135,84% 117,02% 199,57% 227,28% 170,92% 162,36%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 1 0 1 0 1 2 8
Övrig omsättning - - - - - - - 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) -40 -43 -41 -41 -46 -75 -12 -8 -38 -32
Resultat efter finansnetto -52 1 165 2 783 1 921 90 2 959 -484 -1 867 -48 14
Årets resultat 4 6 1 604 1 366 -309 2 608 -489 -1 867 37 120
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 838 7 837 5 016 4 585 2 623 3 287 258 -1 521 261 114
Omsättningstillgångar 2 826 2 963 5 529 3 530 3 743 4 995 5 041 7 082 7 197 7 373
Tillgångar 10 664 10 800 10 545 8 115 6 366 8 282 5 299 5 561 7 458 7 487
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 125 8 122 8 545 6 941 5 574 7 302 4 695 5 183 7 051 7 186
Obeskattade reserver 109 1 045 1 395 700 390 190 0 0 0 89
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 430 1 634 606 474 401 789 604 377 408 213
Skulder och eget kapital 10 664 10 800 10 545 8 115 6 366 8 282 5 299 5 561 7 458 7 487
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 25 25 25 25 50 0 0 25 25
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 7 7 6 7 15 0 0 8 8
Utdelning till aktieägare 0 0 429 0 0 1 419 0 0 0 77
Omsättning 0 0 0 1 0 1 0 2 2 8
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -40 -43 -39 -39 -44 -73 -10 -6 -36 -30
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% - -100,00% - -100,00% -50,00% -75,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - 23,70% - 35,89% - -30,73% 0,04% 0,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - 192 300,00% - 297 200,00% - -170 900,00% 150,00% 175,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 100,00% - 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - - 305 600,00% - 420 600,00% - 670 500,00% 339 450,00% 89 500,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,99% 82,75% 91,35% 91,89% 92,07% 89,86% 88,60% 93,20% 94,54% 96,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 116,30% 181,33% 912,38% 744,73% 933,42% 633,08% 834,60% 1 878,51% 1 763,97% 3 461,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...