Visa allt om Rondellens Bil i Luleå AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 15 954 19 832 31 268 55 034 54 974 44 952 33 916 32 623 31 031 20 139
Övrig omsättning 324 94 1 110 630 306 106 197 396 236 108
Rörelseresultat (EBIT) 581 1 160 1 876 4 538 3 322 1 598 2 544 917 1 735 100
Resultat efter finansnetto 310 3 114 3 214 4 872 3 244 1 619 2 563 850 1 688 50
Årets resultat 364 1 660 2 142 2 862 1 822 1 127 1 478 579 1 022 41
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 953 1 790 1 179 835 886 274 68 93 31 15
Omsättningstillgångar 11 812 16 176 14 324 12 692 9 823 7 532 8 210 7 991 6 693 4 834
Tillgångar 15 765 17 966 15 503 13 527 10 709 7 806 8 278 8 084 6 723 4 849
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 971 10 107 8 447 6 306 4 693 2 872 3 364 2 636 2 557 1 535
Obeskattade reserver 5 018 5 261 4 517 4 036 2 804 1 925 1 757 1 105 1 016 641
Avsättningar (tkr) 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 776 1 598 2 538 3 185 3 212 3 009 3 156 4 343 3 150 2 673
Skulder och eget kapital 15 765 17 966 15 503 13 527 10 709 7 806 8 278 8 084 6 723 4 849
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 2 789 2 323 2 238
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 1 197 923 1 048
Utdelning till aktieägare 1 250 2 500 0 0 1 250 0 1 620 750 500 0
Omsättning 16 278 19 926 32 378 55 664 55 280 45 058 34 113 33 019 31 267 20 247
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 9 10 10 9 10 9 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 279 2 833 3 474 5 503 5 497 4 995 3 392 3 625 4 433 2 517
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 579 695 464 473 513 511 467 465 483 422
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 136 1 602 2 308 4 832 3 579 1 681 2 569 942 1 758 151
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -19,55% -36,57% -43,18% 0,11% 22,29% 32,54% 3,96% 5,13% 54,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,75% 17,38% 20,87% 36,14% 31,13% 21,56% 31,61% 11,36% 25,87% 2,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,70% 15,74% 10,35% 8,88% 6,06% 3,74% 7,72% 2,81% 5,60% 0,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,59% 41,11% 23,61% 20,13% 19,13% 18,84% 28,67% 21,82% 22,96% 26,69%
Rörelsekapital/omsättning 62,91% 73,51% 37,69% 17,27% 12,03% 10,06% 14,90% 11,18% 11,42% 10,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,39% 79,10% 77,21% 69,89% 64,25% 56,03% 57,19% 43,27% 49,82% 41,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 533,45% 891,80% 465,60% 276,58% 200,59% 142,31% 156,59% 96,71% 110,44% 87,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!