Visa allt om LM Maskin AB
Visa allt om LM Maskin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 52 857 52 432 52 666 50 140 50 649 39 329 36 376 26 487 29 566 27 135
Övrig omsättning 252 30 2 188 643 160 995 1 565 132 1 050 800
Rörelseresultat (EBIT) 7 925 7 402 10 017 8 844 6 822 5 776 5 209 3 105 3 679 3 106
Resultat efter finansnetto 7 847 7 206 9 655 8 624 6 348 5 453 4 942 2 868 3 427 3 015
Årets resultat 7 262 7 621 6 955 7 776 3 627 2 940 2 307 543 1 816 2 712
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 307 27 314 27 018 21 878 29 971 26 351 24 429 23 282 12 437 7 295
Omsättningstillgångar 28 511 19 554 22 762 20 293 16 294 17 128 11 846 9 832 9 210 7 962
Tillgångar 48 819 46 869 49 780 42 171 46 266 43 479 36 275 33 114 21 647 15 257
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 302 23 040 15 419 13 464 5 688 5 061 6 121 4 815 6 272 4 456
Obeskattade reserver 4 931 6 491 9 134 8 484 9 935 8 777 7 526 5 843 3 779 2 931
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 689 6 036 6 226 4 277 9 728 8 115 9 825 12 863 4 634 1 134
Kortfristiga skulder 14 898 11 302 19 002 15 947 20 915 21 526 12 802 9 593 6 962 6 735
Skulder och eget kapital 48 819 46 869 49 780 42 171 46 266 43 479 36 275 33 114 21 647 15 257
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - - 680 859 860
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 16 819 16 490 16 079 16 215 13 538 11 342 8 421 9 881 9 107
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 6 670 6 018 5 532 5 638 4 532 4 143 3 317 4 198 4 239
Utdelning till aktieägare 7 000 5 000 0 5 000 0 3 000 4 000 1 000 2 000 0
Omsättning 53 109 52 462 54 854 50 783 50 809 40 324 37 941 26 619 30 616 27 935
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 45 47 46 46 46 36 32 29 33 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 175 1 116 1 145 1 090 1 101 1 092 1 137 913 896 905
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 514 510 497 479 485 511 512 435 459 481
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 17 732 17 234 19 915 18 613 16 723 13 047 11 800 8 642 7 884 6 869
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,81% -0,44% 5,04% -1,00% 28,78% 8,12% 37,34% -10,41% 8,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,40% 15,80% 20,19% 21,14% 14,89% 13,53% 14,40% 9,38% 17,46% 20,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,14% 14,12% 19,08% 17,78% 13,60% 14,96% 14,36% 11,73% 12,78% 11,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 83,59% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,75% 15,74% 7,14% 8,67% -9,12% -11,18% -2,63% 0,90% 7,60% 4,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,71% 59,96% 45,29% 47,62% 28,12% 26,52% 32,16% 27,55% 41,54% 43,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 191,37% 173,01% 119,79% 127,25% 77,91% 79,57% 92,53% 102,49% 132,29% 118,22%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...