Visa allt om OLB Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 50 193 51 990 52 244 48 335 36 996 41 133 39 975 37 150 47 409 48 285
Övrig omsättning 542 226 243 759 813 925 553 294 954 718
Rörelseresultat (EBIT) 2 397 1 448 327 4 376 2 215 3 220 3 154 3 045 5 667 5 786
Resultat efter finansnetto 2 404 1 210 257 4 522 2 084 3 103 3 432 2 954 5 591 5 665
Årets resultat 1 139 729 98 3 506 1 618 2 977 2 643 4 033 2 990 3 089
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 990 2 463 2 393 4 206 13 106 13 635 12 708 6 098 4 385 4 504
Omsättningstillgångar 13 173 13 417 14 014 18 466 15 226 16 350 16 465 15 900 14 890 15 199
Tillgångar 15 163 15 880 16 407 22 671 28 332 29 984 29 173 21 998 19 275 19 703
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 974 2 835 2 506 8 643 14 337 14 419 13 442 12 899 10 117 9 777
Obeskattade reserver 1 079 140 0 0 0 0 725 700 2 890 1 440
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 890 1 093 607 1 062 7 323 8 184 7 655 1 784 1 235 1 323
Kortfristiga skulder 10 221 11 811 13 294 12 966 6 671 7 381 7 351 6 615 5 034 7 164
Skulder och eget kapital 15 163 15 880 16 407 22 671 28 332 29 984 29 173 21 998 19 275 19 703
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 555 515
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 12 980 11 469 11 541 12 952 12 736
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 4 808 3 789 4 078 4 288 4 448
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 400 0 9 200 0 0 0 1 250 2 000
Omsättning 50 735 52 216 52 487 49 094 37 809 42 058 40 528 37 444 48 363 49 003
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 33 22 21 35 32 36 34 35 38 39
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 521 2 363 2 488 1 381 1 156 1 143 1 176 1 061 1 248 1 238
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 631 966 923 532 533 504 458 453 481 204
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 626 2 798 2 138 6 664 4 457 5 398 5 305 4 555 7 204 7 295
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,46% -0,49% 8,09% 30,65% -10,06% 2,90% 7,60% -21,64% -1,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,85% 9,12% 1,99% 20,45% 7,82% 10,76% 12,23% 13,84% 29,71% 29,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,79% 2,79% 0,63% 9,59% 5,99% 7,84% 8,93% 8,20% 12,08% 12,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,38% 65,19% 57,65% 66,54% 72,85% 74,14% 69,37% 75,04% 69,04% 67,70%
Rörelsekapital/omsättning 5,88% 3,09% 1,38% 11,38% 23,12% 21,80% 22,80% 24,99% 20,79% 16,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,16% 18,54% 15,27% 38,12% 50,60% 48,09% 48,02% 61,12% 63,54% 55,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 128,88% 113,60% 105,42% 142,42% 228,24% 199,73% 183,97% 210,34% 268,85% 201,52%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...