Visa allt om Bodynfo AB
Visa allt om Bodynfo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 254 2 511 2 162 2 188 2 373 2 203 2 141 1 750 1 954 1 931
Övrig omsättning 9 81 5 3 2 1 36 143 73 17
Rörelseresultat (EBIT) 56 40 -50 184 82 130 93 -65 61 49
Resultat efter finansnetto 53 73 -53 181 161 118 183 -73 137 90
Årets resultat 20 96 3 90 35 0 123 -73 116 75
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 232 232 394 384 403 413 424 398 258 242
Omsättningstillgångar 525 719 507 681 818 699 613 568 733 768
Tillgångar 757 951 901 1 066 1 221 1 112 1 037 966 992 1 010
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 157 337 242 589 498 463 543 421 594 577
Obeskattade reserver 64 44 7 71 21 0 34 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 166 342 141 302 303 120 125 60 52
Kortfristiga skulder 536 404 311 265 400 345 340 421 338 380
Skulder och eget kapital 757 951 901 1 066 1 221 1 112 1 037 966 992 1 010
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 0 541 412 403 448
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 590 773 741 567 872 676 151 176 172 149
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 211 275 261 213 301 262 301 258 272 279
Utdelning till aktieägare 0 200 0 350 0 0 0 0 100 100
Omsättning 2 263 2 592 2 167 2 191 2 375 2 204 2 177 1 893 2 027 1 948
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 127 1 256 1 081 1 094 1 187 734 714 583 651 644
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 424 672 519 412 615 329 339 301 289 335
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 56 1 135 -50 185 92 141 98 -59 66 55
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,23% 16,14% -1,19% -7,80% 7,72% 2,90% 22,34% -10,44% 1,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,53% 8,20% -5,55% 17,26% 14,17% 11,69% 18,71% -6,63% 14,31% 9,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,53% 3,11% -2,31% 8,41% 7,29% 5,90% 9,06% -3,66% 7,27% 5,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,55% 100,00% 89,96% 92,28% 94,23% 94,28% 91,78% 91,77% 90,79% 91,92%
Rörelsekapital/omsättning -0,49% 12,54% 9,07% 19,01% 17,61% 16,07% 12,75% 8,40% 20,21% 20,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,33% 39,05% 27,47% 60,16% 42,05% 41,64% 54,78% 43,58% 59,88% 57,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 80,97% 154,46% 122,51% 183,77% 153,50% 132,17% 130,59% 90,97% 146,75% 146,84%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...