Visa allt om Allkontor i Göteborg Aktiebolag
Visa allt om Allkontor i Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 2 31 45 34 14 0 24 29 147
Övrig omsättning - - - - - - - - 7 53 047
Rörelseresultat (EBIT) -993 -1 085 -1 047 -949 -973 -919 -1 097 -1 003 -1 133 49 288
Resultat efter finansnetto 1 162 2 588 3 350 537 -2 140 1 155 745 820 1 869 50 579
Årets resultat 885 1 918 1 942 7 -2 140 840 547 582 1 349 36 393
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 65 210 61 124 55 822 58 641 34 282 33 717 36 216 35 189 7 059 9 818
Omsättningstillgångar 6 405 12 936 16 044 10 178 34 320 37 712 34 740 35 225 63 443 74 325
Tillgångar 71 615 74 060 71 866 68 819 68 602 71 429 70 956 70 414 70 502 84 143
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 70 425 72 340 70 422 68 480 68 472 71 112 70 773 70 226 70 143 69 694
Obeskattade reserver 1 078 1 078 1 078 230 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 112 643 366 109 129 317 184 188 359 14 449
Skulder och eget kapital 71 615 74 060 71 866 68 819 68 602 71 429 70 956 70 414 70 502 84 143
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 374 381 372 507 561
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 606 662 616 552 552 182 170 155 153 4 620
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 306 343 335 315 315 316 439 308 351 1 897
Utdelning till aktieägare 0 2 800 0 0 0 0 0 0 500 900
Omsättning 0 0 2 31 45 34 14 0 31 82 194
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 1 16 23 17 7 - 12 1 715
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 464 507 480 438 437 442 506 423 516 432
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -993 -1 085 -1 047 -949 -973 -909 -1 087 -993 -1 123 49 298
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -93,55% -31,11% 32,35% 142,86% - -100,00% -99,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 4,66% 2,87% 2,31% 1,63% 1,35% - 2,65% 60,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 167 500,00% 6 367,74% 3 520,00% 3 414,71% 6 857,14% - 7 787,50% 173,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 58,33% 24,30%
Rörelsekapital/omsättning - - 783 900,00% 32 480,65% 75 980,00% 109 985,29% 246 828,57% - 262 850,00% 205,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,51% 98,81% 99,16% 99,75% 99,81% 99,56% 99,74% 99,73% 99,49% 82,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 5 718,75% 2 011,82% 4 383,61% 9 337,61% 26 604,65% 11 896,53% 18 880,43% 18 736,70% 17 672,14% 514,40%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...