Visa allt om SymaskinCenter i Närke AB
Visa allt om SymaskinCenter i Närke AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 696 1 912 1 982 2 468 2 511 2 429 3 040 3 196 1 777 1 613
Övrig omsättning 6 - - - - - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 173 67 -41 10 145 271 431 302 59 105
Resultat efter finansnetto 173 63 -43 6 145 271 430 289 55 104
Årets resultat 165 112 1 6 57 195 208 144 29 56
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 40 238 301 388 186 240 168 461 7
Omsättningstillgångar 712 1 325 1 330 1 392 1 434 1 557 1 274 955 439 528
Tillgångar 752 1 365 1 568 1 694 1 822 1 743 1 515 1 123 900 535
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 288 972 860 859 853 796 601 393 249 220
Obeskattade reserver 150 188 270 320 334 278 284 147 66 52
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 154 173 190 0 0 0 147 0
Kortfristiga skulder 314 204 284 342 445 669 629 583 438 262
Skulder och eget kapital 752 1 365 1 568 1 694 1 822 1 743 1 515 1 123 900 535
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 237 240 288 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 75 60 54 0
Löner till övriga anställda 122 300 300 341 417 395 101 148 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 71 102 102 121 148 132 117 138 96 69
Utdelning till aktieägare 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 702 1 912 1 982 2 468 2 511 2 429 3 040 3 196 1 777 1 614
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 696 1 912 1 982 2 468 1 256 1 215 1 520 1 598 1 777 1 613
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 194 416 422 424 182 162 193 272 403 291
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 173 76 22 97 209 325 477 329 62 108
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,30% -3,53% -19,69% -1,71% 3,38% -20,10% -4,88% 79,85% 10,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,01% 4,98% -2,30% 0,89% 8,23% 15,61% 28,45% 26,89% 6,56% 19,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,20% 3,56% -1,82% 0,61% 5,97% 11,20% 14,18% 9,45% 3,32% 6,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,75% 49,42% 45,21% 41,86% 41,50% 45,12% 44,67% 43,12% 41,47% 37,26%
Rörelsekapital/omsättning 23,47% 58,63% 52,77% 42,54% 39,39% 36,56% 21,22% 11,64% 0,06% 16,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,86% 81,95% 68,28% 64,63% 60,33% 57,42% 53,49% 44,42% 32,95% 48,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,23% 403,92% 317,96% 235,38% 184,27% 139,46% 135,61% 84,91% 47,49% 88,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...